Saltar al contingut principal

Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2020. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya va registrar una reducció d'un −11,4% el 2020, segons l'estimació avançada. L'evolució econòmica del 2020 va estar condicionada per l'evolució de la covid-19 i els seus efectes sobre la mobilitat i l'activitat.

Per sectors, va destacar la reducció de l'activitat de la construcció (−15,5%) i, especialment, la dels serveis (−11,6%) pel seu important pes en l'economia catalana. Dins dels serveis, les branques relacionades amb el turisme i la mobilitat (hostaleria, transports, agències de viatges, activitats artístiques i culturals) van registrar importants reduccions d'activitat respecte de l'any anterior. Les branques relacionades amb la informàtica, telecomunicacions, serveis de neteja es van mantenir força estables; en canvi, les branques lligades a les administracions públiques van incrementar la seva aportació. La indústria va registrar una disminució del 9,0%. La situació derivada de la pandèmia va provocar efectes diferents en les branques industrials: la indústria d'alimentació i la química van mantenir un notable grau d'activitat i, en canvi, la fabricació de vehicles de motor va reduir força la seva producció. Finalment, el sector agrari va disminuir un 2,4%.

L'Avanç del PIB anual incorpora una primera estimació del PIB calculada a partir de l'agregació dels quatre trimestres de l'Avanç del PIB trimestral i es difon a l' Indicador anual. Producte interior brut. Oferta. Aquesta estimació provisional s'actualitzarà en data 19 de març quan es publiquin els Comptes econòmics anuals de Catalunya.

Les sèries de la Comptabilitat trimestral de Catalunya, en coherència amb els Comptes econòmics anuals, han estat actualitzades al març del 2020, d'acord amb la Revisió estadística 2019, seguint les recomanacions internacionals d'àmbit europeu. Aquesta revisió estadística, que substitueix l'anterior Base 2010, ha estat impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu i obeeix a la necessitat d'actualitzar periòdicament les fonts i els mètodes d'estimació utilitzats en la compilació dels comptes nacionals per garantir-ne l'oportunitat, precisió i puntualitat.