Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. T1/2021

La població ocupada a Catalunya decreix un 2,2% interanual al primer trimestre del 2021 i se situa en 3.373.900 persones. En nombres absoluts la disminució interanual és de 77.300 persones. En relació amb el quart trimestre del 2020, s'observa un augment de 33.300 persones ocupades (1,0%). La davallada interanual no inclou els afectats per un ERTO amb suspensió d'ocupació que, segons les recomanacions de l'OIT i les especificacions d'Eurostat, es consideren ocupats mentre existeixi una garantia de reincorporació al lloc de treball quan finalitzi el període de suspensió.

Per sectors, si es compara l'ocupació en termes interanuals, encapçalen la davallada de la població ocupada els serveis (−56.900 persones; −2,2%) i la indústria (−33.100 persones; −5,5%), mentre que la construcció creix (13.200 persones, 6,4%) i l’agricultura es manté estable. Si es compara amb el trimestre anterior, la població ocupada creix als serveis (24.300 persones; 1,0%), a la construcció (14.400; 7,0%) i a l’agricultura (3.500 persones; 8,0%), mentre que baixa a la indústria (−8.900 persones; 1,5%). Per sexe, en termes interanuals l'ocupació decreix més en els homes (−2,6%) que en les dones (−1,8%), que també tenen un comportament trimestral més positiu. Per edats, la disminució més intensa de l'ocupació respecte de l'any anterior es produeix entre la població de 16 a 24 anys (−5,3%), col·lectiu que, alhora, protagonitza l’increment més elevat respecte del trimestre anterior (6,1%). La població ocupada de 55 anys o més mostra un creixement tant interanual (1,0%) com intertrimestral (1,0%). Segons el tipus de jornada, en termes interanuals, disminueix més l'ocupació a jornada parcial (−7,2%) que a jornada completa (−1,4%). Entre la població ocupada assalariada per tipus de contracte, el contracte temporal decreix un 8,1%, mentre que l'indefinit baixa un 1,2%.

La taxa d'atur se situa en el 12,90%, amb un total de 499.700 persones desocupades (88.100 més que l'any anterior, amb un increment del 21,4%). Per sexe, l'atur de les dones creix un 27,3% interanual (amb una taxa d'atur del 14,35%) i el dels homes un 15,2% (amb una taxa de l'11,55%). Per edats, destaca l'augment de l'atur en el tram de 25 a 54 anys (24,7%), seguit del tram de 16 a 24 anys (20,3) i del de 55 anys o més (7,7%). En relació amb el trimestre anterior, la població desocupada disminueix en 38.200 persones (−7,1%). Cal tenir en compte que és probable que molts treballadors es classifiquin com a inactius i no com a aturats, atès que les restriccions de mobilitat impedeixen complir amb les condicions de definició d'atur de l'EPA de recerca activa de feina. La població inactiva a Catalunya augmenta en 11.600 persones aquest trimestre en relació amb el trimestre anterior (i creix en 18.900, respecte de fa un any).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural se situa en 186.000 persones (el 5,5% del total de l'ocupació) i augmenta un 5,2% interanual i un 5,7% si es compara amb el trimestre anterior. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 106.600 homes i 79.400 dones.

En el sector turístic, la població ocupada és de 392.800 persones, xifra que representa l'11,6% del total de l'ocupació. Aquesta dada suposa un decrement d'un 1,3% respecte del quart trimestre del 2020 i un decrement del 14,8% si es compara amb el primer trimestre del 2020. Per sexe, aquest sector ocupa 222.400 homes i 170.300 dones.

El sector de les TIC ocupa 125.900 persones al primer trimestre del 2021 (un 9,2% més que un any enrere i un 2,4% menys que el trimestre anterior) i representa el 3,7% del total de l'ocupació.

L'Idescat difon els resultats de l'EPA del primer trimestre del 2021 adaptada als nous reglaments europeus. L'entrada en vigor del Reglament 2019/1700 del Parlament Europeu i del Consell de 10 d'octubre del 2019, pel qual s'estableix un marc comú per a les enquestes a llars, i del Reglament d'execució 2019/2240, de 16 de desembre de 2019, així com altres reglaments delegats i d'execució pels quals s'estableixen les variables a analitzar, les definicions a utilitzar i les periodicitats de cada variable, obliga a introduir canvis a l'enquesta comunitària de forces de treball i, per tant, a l'EPA. Tot i els canvis introduïts (per a més informació consulteu la nota metodològica de l'EPA ) no s'han detectat efectes significatius.