Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T1/2021

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del -4,0% el primer trimestre del 2021, xifra que mostra una recuperació respecte del trimestre anterior (−9,0%). La variació intertrimestral del PIB a Catalunya és del −0,1%, una millora de cinc dècimes respecte del quart trimestre de l'any anterior (−0,6%).

Des de l'òptica de la demanda, la reducció del PIB al primer trimestre s'explica principalment per l'evolució negativa de la demanda interna (−2,9%), especialment pel consum de les llars (−4,0%) i la formació bruta de capital (−6,3%).

La demanda interna mostra una caiguda del −2,9%, però amb una millora de la majoria dels seus components respecte dels trimestres anteriors. El consum de les llars registra una taxa del −4,0% quan era del −10,0% el trimestre anterior. La formació bruta de capital presenta una disminució interanual del −6,3% (el trimestre anterior era del −10,4%). En canvi, el consum de les administracions públiques s'ha incrementat un 4,0%, dos punts menys que el trimestre anterior.

En el sector exterior, les exportacions totals a l'estranger presenten una variació interanual negativa (−5,4%), dada que representa una millora respecte a la del trimestre anterior (−11,8%). Pel que fa a les importacions, la taxa interanual mostra una caiguda d'un −4,2%, però també presenta una millora respecte al quart trimestre del 2020, que era del −7,7%.

Des de la perspectiva de l'oferta destaca la recuperació de la indústria (2,0%), amb una millora de més de sis punts respecte al quart trimestre del 2020 (−4,8%). El sector industrial registra una recuperació generalitzada respecte dels trimestres anteriors, en què destaquen branques com la metal·lúrgia, la química i la maquinària, entre d'altres. El sector serveis, amb una disminució del 5,2%, registra una notable millora respecte del quart trimestre del 2020 (−10,1%). Cal destacar que el comerç, transport i hostaleria, amb una disminució del 10,6%, ha reduït la seva caiguda en més de la meitat respecte del trimestre anterior (−22,6%). La construcció, amb una taxa interanual del −11,5%, millora els resultats respecte del trimestre anterior (−16,3%). Finalment, l'agricultura presenta una variació interanual del 0,8%.

La comptabilitat trimestral és congruent amb els corresponents Comptes econòmics anuals de Catalunya. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.