Saltar al contingut principal

Enquesta de condicions de vida. 2020

La taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) a Catalunya va augmentar en 2,7 punts i va passar del 23,6% del 2019 al 26,3% el 2020.

Tots els components de la taxa AROPE van empitjorar l'any 2020 comparats amb els de l'any anterior. La taxa de pobresa va passar del 19,5% al 21,7%, la baixa intensitat de treball del 8,3% al 9,8% i la privació material severa del 5,7% al 6,2%.

Per edats, la població menor de 16 anys tenia la taxa AROPE més elevada (35,7%), amb un augment de 2,7 punts en relació amb l'any anterior. La taxa de la població de 16 a 64 anys (25,9%) va augmentar 1,7 punts, mentre que la de la població de 65 anys i més (19,7%) és la que va incrementar més en relació amb la de l'any anterior, 6,7 punts.

Pel que fa als indicadors del nivell de privació de les llars, les privacions més freqüents l'any 2020 van ser les següents: no poder atendre despeses imprevistes de 750 euros (va passar en un 33,4% de les persones, mentre que al 2019 era en un 26,1%) i no poder-se permetre almenys una setmana de vacances a l'any (va passar en un 30,6% de les persones, mentre que al 2019 era en un 27,6%).

El treball de camp de l'Enquesta es va dur a terme durant el quart trimestre del 2020 i recollia les condicions de vida del moment de l'entrevista, tot i que la informació sobre els ingressos, les prestacions socials i la intensitat en el treball de les llars catalanes es corresponia a la de l'any anterior. Per aquest motiu, l'efecte de la crisi sanitària originada per la covid-19 és només parcial, ja que les dades econòmiques reflecteixen la situació prèvia.

Els ingressos mitjans nets de les llars catalanes van ser de 35.030 euros, i de 14.170 euros per persona l'any 2019, xifres que suposen un augment del 5,1% i 4,8%, respectivament, en relació amb l'any anterior.

El llindar de risc de pobresa va augmentar un 6,5% i es va situar en 11.366 euros en les llars formades per una sola persona.

La taxa de risc de pobresa del 2020 va empitjorar 2,2 punts respecte de l'any 2019 i mostra que un 21,7% de persones es van situar per sota del llindar de risc de pobresa (per tant, tenien ingressos baixos en relació amb el conjunt de la població).

La taxa de risc de pobresa abans de tot tipus de transferència social era del 42,2%. (L'any 2019 aquest percentatge era del 43,6%.)

Els indicadors de desigualtat van augmentar l'any 2020. L'índex S80/S20 mostra com el 20% de les llars amb majors ingressos van acumular 6 vegades el que ingressaven el 20% de les llars més desafavorides, mentre que l'any anterior era del 5,4 vegades. Així mateix, l'índex de Gini també va augmentar i va passar del 31,2 el 2019 al 31,7 el 2020. (Un índex de Gini igual a 0 indicaria màxima igualtat i a 100 màxima desigualtat.)

Quant a la necessitat de rebre ajuda per a béns bàsics, el 13,9% de les llars catalanes van declarar haver demanat ajuda a familiars, amics o entitats privades o religioses: un 9,3% a familiars i amics, un 1,9% a entitats i un 2,7% tant a familiars i amics com a entitats.