Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T2/2021

El 42,7% dels establiments empresarials de Catalunya es declaren afectats per la crisi sanitària de la covid-19 al segon trimestre del 2021, 12,6 punts percentuals menys que al trimestre anterior. El sector de l'hostaleria és el que té major proporció d'establiments que es declaren afectats per la pandèmia (90,9%) i representa una disminució de només 2,5 punts respecte del trimestre anterior.

La disminució de la facturació és el principal impacte dels establiments afectats per la covid (77,3%). En relació amb el trimestre anterior, es redueixen els establiments afectats per tots els tipus d'impacte, excepte en la dificultat de disposar d'aprovisionaments (7,2 punts més) i en els problemes de liquiditat (1,4 punts).

Pel que fa a la previsió de recuperació de la facturació, un 44% dels establiments que l'han vist reduïda no preveu recuperar-la abans d'un any, percentatge que representa una reducció de 5,9 punts en relació amb les previsions del primer trimestre del 2021. En el cas de l'hostaleria, aquesta reducció és de 27,3 punts.

Més del 80% dels establiments empresarials de Catalunya valoren com a molt o bastant important, a l'hora de contractar nou personal, les competències transversals (treball en equip, iniciativa, autonomia, etc.), l'experiència professional en el lloc de treball, les competències socials (integració en el grup de treball, intel·ligència emocional, etc.) i les competències cognitives (resolució de problemes, pensament crític, creativitat, etc.). En canvi, les competències curriculars estan menys valorades, on no arriben al 30% els establiments que valoren bastant o molt les estades internacionals i el prestigi del centre d'estudis.

La majoria d'establiments (53,8%) no han tingut cap dificultat per contractar personal adequat al lloc de treball en els darrers 3 anys, el 29,2% declaren que han tingut dificultats, mentre que el 16,7% no han tingut la necessitat de contractar-ne.

Entre els establiments que han contractat personal en els darrers 3 anys, el 34,4% ha fet alguna contractació de persones amb titulació universitària obtinguda recentment. Aquest percentatge es mou des del 27,7% del comerç fins al 49,0% en el cas de la indústria. Segons la grandària de l'establiment, aquest percentatge és del 18,6% en el cas dels establiments de menys de 10 ocupats, i, per contra, del 45,1% en el cas dels establiments de 50 ocupats o més.

Les habilitats o competències que més establiments consideren que haurien de millorar les persones contractades amb titulació universitària recent són la formació pràctica o aplicada (72,1%) i les competències cognitives (analitzar i resoldre problemes, prendre decisions, generar noves idees, etc.) (62,5%).

Al segon trimestre del 2021, el mòdul d'actualitat empresarial centra l'atenció, d'una banda, en les dificultats de contractació de personal adequat a un lloc de treball en els darrers 3 anys, la contractació en aquest període de persones que havien obtingut una titulació universitària recentment i les competències a millorar. De l'altra, en l'impacte de la covid-19 en l'activitat empresarial i el termini previst per recuperar el nivell habitual de facturació, per donar continuïtat als mòduls dels trimestres anteriors.