Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. T2/2021

La població ocupada a Catalunya creix un 5,9% interanual al segon trimestre del 2021 i se situa en 3.417.100 persones. En nombres absoluts l'augment interanual és de 189.600 persones; s’ha de tenir en compte que es compara amb el segon trimestre del 2020, quan es va assolir el mínim d’ocupació des de l’inici de la pandèmia. En relació amb el primer trimestre del 2021, s'observa un augment de 43.300 persones ocupades (1,3%).

Per sectors, si es compara l'ocupació en termes interanuals, encapçalen el creixement de la població ocupada els serveis (164.800 persones; 6,8%), la construcció (38.600 persones; 20,9%) i l'agricultura (3.300 persones; 6,9%), mentre que la indústria decreix (−17.100 persones; −2,9%). Si es compara amb el trimestre anterior, la població ocupada també creix als serveis (41.700 persones; 1,6%), a l'agricultura (4.000 persones; 8,6%) i a la construcció (3.300; 1,5%), mentre que també baixa a la indústria (−5.700 persones; −1,0%). Per sexe, en termes interanuals l'ocupació creix més en els homes (6,2%) que en les dones (5,5%). Si comparem amb el primer trimestre de l'any, l'ocupació dels homes també té un creixement superior al de les dones (2,0% i 0,5%, respectivament). Per edats, el creixement més intens de l'ocupació respecte de l'any anterior es produeix entre la població de 16 a 24 anys (22,2%), col·lectiu que, alhora, protagonitza l'increment més elevat respecte del trimestre anterior (6,6%). La població ocupada de 55 anys i més mostra un creixement interanual del 7,8% i intertrimestral de l'1,3%. Finalment, la població ocupada de 25 a 45 anys augmenta un 4,3% interanual i un 0,9% intertrimestral. Segons el tipus de jornada, en termes interanuals, creix més l'ocupació a jornada parcial (15,4%) que a jornada completa (4,5%). Entre la població ocupada assalariada per tipus de contracte, el contracte temporal creix un 18,0%, mentre que l'indefinit ho fa un 3,8%.

La taxa d'atur se situa en el 12,28%, amb un total de 478.500 persones desocupades (5.600 més que l'any anterior; amb un increment de l'1,2%). Per sexe, l'atur de les dones creix un 12,9% interanual (amb una taxa d'atur del 13,69%) i el dels homes decreix un 9,5% (amb una taxa del 10,99%). Per edats, destaca l'augment de l'atur en el tram de 16 a 24 anys (11,6%), seguit del tram de 55 anys i més (0,8%). La població desocupada en el tram de 25 a 54 anys disminueix un 1,9% interanual. En relació amb el trimestre anterior, la població desocupada disminueix en 21.200 persones (−4,2%).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural se situa en 185.600 persones (el 5,4% del total de l'ocupació) i augmenta un 10,5% interanual mentre que disminueix un 0,2% si es compara amb el trimestre anterior. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 115.000 homes i 70.600 dones.

En el sector turístic, la població ocupada és de 424.600 persones, xifra que representa el 12,4% del total de l'ocupació. Aquesta dada suposa un increment del 8,1% respecte del primer trimestre del 2021 i un increment del 9,0% si es compara amb el mateix trimestre de l'any anterior. Per sexe, aquest sector ocupa 235.300 homes i 189.300 dones.

El sector de les TIC ocupa 127.500 persones al segon trimestre del 2021 (un 2,7% més que un any enrere i un 1,2% més que el trimestre anterior) i representa el 3,7% del total de l'ocupació.