Saltar al contingut principal

Projeccions de població. Avanç. 2021–2071

L'Idescat actualitza les Projeccions de població amb l'objectiu d'incloure l'impacte, a curt termini, de la pandèmia de la covid-19, mantenint les grans tendències d'evolució de la població catalana a mitjà i llarg termini. L'horitzó de la projecció s'amplia fins al 2071.

Segons l'escenari mitjà de les Projeccions de població, la població de Catalunya continuarà creixent i se situaria, a curt termini, en 7,9 milions el 2025 i a mitjà termini, en 8,4 milions el 2040. Del 2021 al 2025 la població creixeria en gairebé 180.000 persones, per efecte de la migració, ja que el creixement natural (naixements menys defuncions) serà negatiu. A llarg termini, la població de Catalunya creixerà moderadament, i el 2070 se situaria en 8,7 milions d'habitants.

L'any 2025 la població de 0 a 15 anys haurà disminuït en 72.000 habitants. La disminució afectarà principalment les etapes d'educació infantil i primària, que baixarien respectivament un 8,1% i un 7,5% respecte al 2021, mentre que la població augmentaria un 9,9% en les etapes d'educació secundària postobligatòria i d'ensenyament universitari.

La població en edat de treballar, de 16 a 64 anys, augmentarà lleugerament, fruit dels saldos migratoris previstos. Aquesta població potencialment activa passaria de 5,022 milions el 2021 a 5,159 milions el 2025 i 5,087 milions el 2040. La població en edat de treballar serà més envellida, ja que augmentarà la població de 45 a 64 anys.

La població de 65 anys i més passaria d'1,474 milions el 2021 (el 19,0% de la població) a 1,589 milions el 2025 (el 20,1%), 2,192 el 2040 (26,0%) i 2,569 milions de persones el 2070 (29,4% de la població).

La població de 80 anys i més augmentarà i passaria de 452.000 habitants el 2021 a 480.000 el 2025. Tot i això, a causa de l’impacte de la covid-19 sobre l’estructura de la població, aquesta xifra és inferior als 490.000 prevista el 2025 en les anteriors Projeccions de població.

L’impacte de la covid-19 en la mortalitat, la fecunditat i les migracions es concentra als anys 2020 i 2021. L'esperança de vida disminueix per efecte de la pandèmia i ha passat de 81,2 anys els homes i 86,7 les dones el 2019 a 79,5 anys els homes i 85,0 les dones el 2020 (dades provisionals) i 80,7 els homes i 86,0 les dones el 2021 (dades projectades). Per a l’any 2022 es preveu que recuperarà el nivell dels anys 2018-2019. Posteriorment augmentarà i el 2040 podria situar-se en 84,6 anys per als homes i en 89,1 anys per a les dones.

Les defuncions s'han incrementat per efecte de la pandèmia i han passat de 64.547 el 2019 a 79.444 el 2020 (dades provisionals) i 70.391 el 2021 (dades projectades).

Els naixements han disminuït de 61.548 el 2019 a 57.889 el 2020 (dades provisionals) i 57.426 el 2021 (dades projectades). Es preveia un descens dels naixements, però la disminució ha estat 2.000 naixements anuals superior a la prevista per efecte de la pandèmia. A partir del 2022 la natalitat es recuperaria moderadament. La xifra de naixements el 2025 seria de 61.300, i al 2040 podrien situar-se al voltant de 70.000 naixements anuals, segons l'escenari mitjà.

La reducció de la mobilitat internacional a causa de la pandèmia ha comportat un descens del saldo migratori al 2020 (39.168 migrants nets). D'aquí al 2025 es preveu una migració neta mitjana de 50.000 persones per any. A més llarg termini, s'ha projectat un saldo mitjà de 35.000 persones per any.

L'avanç de les projeccions de població base 2021 ofereix dades per a Catalunya. Al primer trimestre de 2022 es publicaran els resultats per a les 41 comarques i Aran, el municipi de Barcelona, els 8 àmbits del Pla territorial i les 4 províncies, que cobriran el període 2021-2041.