Saltar al contingut principal

Accés a dades confidencials de l'Idescat amb finalitats científiques

L’Idescat actualitza i fa públic el procediment que han de seguir els investigadors i centres d’investigació acreditats per accedir a dades confidencials amb finalitats científiques.

En aquest procediment s’expliquen els passos a seguir i la documentació requerida per accedir a dades confidencials de l’Idescat amb finalitats científiques, sempre que les dades no permetin identificar directament les persones físiques o jurídiques implicades, d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i secret estadístic. En concret, el procediment explica els documents que cal descarregar i regula els tràmits següents:

  • Sol·licitud de les dades confidencials (amb acreditació prèvia del sol·licitant)
  • Valoració de la sol·licitud per part de l’Idescat
  • Lliurament de les dades confidencials
  • Destrucció de les dades confidencials

L’accés, ús i tractament de dades confidencials amb finalitats científiques es regula en la legislació catalana i europea, i les seves principals disposicions al respecte es recullen en el procediment. Qualsevol incompliment de la normativa establerta per part del personal investigador o centre de recerca que l’acull resta subjecte a responsabilitats administratives, sens perjudici de les responsabilitats civils i penals que siguin exigibles davant la jurisdicció ordinària.

Per a qualsevol dubte, aclariment o informació addicional, podeu posar-vos en contacte amb el servei d’atenció als investigadors de l’Idescat (SAI).