Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T3/2021

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 4,1% el tercer trimestre del 2021. Aquest augment del PIB s'explica principalment per l'increment de la demanda interna (4,2%). En termes intertrimestrals, la variació és de l'1,3%.

Des de l'òptica de la demanda, la demanda interna creix un 4,2% amb una evolució a l'alça de tots els seus components. La formació bruta de capital és el component més dinàmic amb un creixement del 8,9% com a conseqüència del fort increment de la inversió en béns d'equipament (14,2%). També destaca el consum de les llars amb un augment del 3,2%, mentre que el consum de les administracions públiques segueix mantenint taxes positives, amb un 2,6%.

Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l’estranger s'han incrementat un 10,0% interanual. Aquesta millora s’explica per l’augment de les exportacions de béns i serveis (8,7%) i del consum dels estrangers en el territori (37,8%). Les importacions totals de l’estranger registren un creixement del 12,0%, atès que les importacions de béns i serveis han augmentat un 12,2% i el consum dels residents a l’estranger un 2,9%.

Des de la perspectiva de l'oferta cal remarcar la recuperació de l'activitat econòmica de tots els sectors. La indústria augmenta un 2,7% i han estat les branques de la química i la metal·lúrgia les que més han contribuït a aquest augment. El sector serveis creix un 5,3% i destaquen les activitats de comerç, transport i hostaleria (12,0%), concretament les del transport aeri, l'hoteleria i la restauració. La construcció presenta una taxa interanual del 0,5%, en contrast amb els seus resultats del trimestre anterior (21,9%). En canvi, el sector agrari assoleix una variació interanual positiva del 3,2%, que representa una millora respecte de trimestres anteriors.

La Comptabilitat trimestral és congruent amb els corresponents Comptes econòmics anuals de Catalunya. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.