Saltar al contingut principal

Estimacions de població. 2021. Dades definitives

La població resident a Catalunya és de 7.739.758 persones a 1 de gener de 2021, xifra que representa un augment de 17.555 habitants respecte d'un any enrere, segons dades definitives de les Estimacions de població. La migració amb l'estranger (48.139 persones) ha estat l'únic component positiu del creixement de la població el 2020. En canvi, l'aportació del creixement natural ha estat de −21.320 persones (58.464 naixements menys 79.784 defuncions) i la del saldo migratori amb la resta d'Espanya de −8.971 persones.

Per edat, ha disminuït la població de 85 anys i més per l'impacte de la covid-19 i se situa en 249.555 persones (166.263 dones i 83.292 homes), 1.128 persones menys que l'1 de gener de 2020. Com a resultat disminueix l'índex de sobreenvelliment (persones majors de 85 anys per cada 100 majors de 65 anys), que passa de 17,1 el 2020 a 16,9 el 2021. D’altra banda, el pes de la gent gran en relació amb els adults i els joves ha seguit augmentant i han crescut tant l'índex de dependència de la gent gran (nombre de persones de 65 anys i més per cada 100 persones de 15 a 64 anys), de 28,8 a 28,9, com l'índex d'envelliment (persones majors de 65 anys per cada 100 menors de 15 anys), de 124,2 a 127,1.

Per comarques i Aran, les úniques que han perdut població són el Barcelonès (−5 persones per cada 1.000 habitants), el Pallars Jussà (−4,4‰), el Segrià (−1,4‰) i la Ribera d'Ebre (−0,3‰). D'altra banda, les comarques amb majors creixements en termes relatius són la Cerdanya (37,9‰), l'Alta Ribagorça (29,6‰) i el Pallars Sobirà (28,2‰).

A totes les comarques les defuncions van superar els naixements excepte al Gironès, on el creixement natural va ser de 380 habitants. El Barcelonès (−8.765), el Baix Llobregat (−2.020) i el Maresme (−1.412) són les comarques amb un menor creixement natural.

El saldo migratori amb l'estranger ha estat positiu a Aran i a totes les comarques excepte la Selva (−231 habitants). El saldo migratori interior (migracions amb la resta de Catalunya i la resta d'Espanya) ha estat positiu en un total de 36 comarques i Aran. Destaquen les comarques del Baix Penedès (2.600 persones), el Maresme (2.454) i el Vallès Oriental (2.036).