Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. T4/2021

La població ocupada a Catalunya va créixer un 4,7% interanual al quart trimestre del 2021 i es va situar en 3.498.100 persones. En nombres absoluts l'augment interanual va ser de 157.600 persones. En relació amb el tercer trimestre del 2021, s'observa un augment de 18.700 persones ocupades (0,5%).

Per sectors, si es compara l'ocupació en termes interanuals, van encapçalar el creixement de la població ocupada els serveis (137.500 persones; 5,5%), seguit de l'agricultura (15.800 persones; 36,5%) i la indústria (8.200 persones; 1,4%). Per contra, la construcció va decréixer en 4.000 persones (−1,9%). Si es compara amb el trimestre anterior, la població ocupada també va créixer als serveis (28.900 persones; 1,1%) i a l'agricultura (3.900 persones, 7,0%), mentre que va baixar a la construcció (−13.100 persones; −6,1%) i a la indústria (−1.000 persones; −0,2%).

Per sexe, en termes interanuals, l'ocupació va créixer més intensament en les dones (5,7%) que en els homes (3,8%). Si es compara amb el tercer trimestre de l'any, l'ocupació de les dones va créixer (1,2%), mentre que la dels homes va disminuir (−0,1%). Per edats, el creixement més intens de l'ocupació respecte de l'any anterior es va produir entre la població de 16 a 24 anys (16,5%), col·lectiu que va decréixer respecte del trimestre anterior (−11,0%). La població ocupada de 25 a 54 anys i la de 55 anys o més van mostrar un creixement interanual del 4,0% i intertrimestral de l'1,5% i l'1,1%, respectivament.

Segons el tipus de jornada, en termes interanuals, va créixer l'ocupació a jornada completa (7,3%), mentre que va decréixer a jornada parcial (−10,9%). Entre la població ocupada assalariada per tipus de contracte, el contracte temporal va pujar un 7,2%, mentre que l'indefinit ho va fer un 4,9%.

La taxa d'atur es va situar en el 10,16%, per sota de la del quart trimestre del 2019 i la més baixa des del 2008. La població desocupada va ser de 395.400 persones (142.500 menys que l'any anterior, amb un decrement del 26,5%). Per sexe, l'atur de les dones va decréixer un 21,7% interanual (amb una taxa d'atur de l'11,53%) i el dels homes un 31,6% (amb una taxa del 8,86%). Per edats, destaca la disminució de l'atur en el trams de 16 a 24 anys i de 25 a 54 anys (−29,1%, en ambdós casos), seguit del tram de 55 anys o més (−4,6%). En relació amb el trimestre anterior, la població desocupada va disminuir en 31.300 persones (−7,3%).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural es va situar en 193.500 persones (el 5,5% del total de l'ocupació) i va augmentar un 9,9% interanual i un 1,6% intertrimestral. Per sexe, el sector de la cultura va ocupar 115.800 homes i 77.800 dones.

En el sector turístic, la població ocupada va ser de 421.200 persones, xifra que representa el 12,0% del total de l'ocupació. Aquesta dada suposa un decrement del 7,7% respecte del tercer trimestre del 2021 i un increment del 5,8% si es compara amb el mateix trimestre de l'any anterior. Per sexe, aquest sector va ocupar 231.700 homes i 189.500 dones.

El sector de les TIC va ocupar 113.600 persones al quart trimestre del 2021 (un 11,9% menys que un any enrere i un 0,4% menys que el trimestre anterior) i va representar el 3,2% del total de l'ocupació.