Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T4/2021

El producte interior brut de Catalunya va registrar una variació interanual del 6,3% al quart trimestre del 2021 i va presentar una millora respecte del trimestre anterior (3,9%). En termes intertrimestrals, la variació va ser del 2,0%.

Des de l'òptica de la demanda, els principals components van mostrar una tendència positiva. La demanda interna, amb un augment del 3,4%, va reduir quatre dècimes el creixement del trimestre anterior. Destaca el consum de les llars, que va créixer un 3,5%, taxa superior a la del tercer trimestre, mentre que el consum de les administracions públiques (1,8%) i la formació bruta de capital (4,7%) van registrar també valors positius però inferiors al trimestre precedent.

Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l'estranger es van incrementar un 17,6% interanual. Aquesta millora s'explica per l'augment de les exportacions de béns i serveis (11,5%) i del consum dels estrangers al territori (390,3%). Les importacions totals de l'estranger van registrar un creixement del 12,3%, atès que les importacions de béns i serveis van augmentar un 13,1% i el consum dels residents a l'estranger un 135,1%.

Des de la perspectiva de l'oferta, l'activitat es va incrementar en tots els sectors, excepte en el sector agrari. El sector serveis és el que va registrar el major creixement aquest trimestre (8,5%) i va destacar la branca del comerç, transport i hostaleria (20,2%). La indústria va créixer un 1,4%, set dècimes menys que el trimestre anterior (2,1%). D'altra banda, la construcció va registrar una taxa de variació interanual de l'1,6%, i el sector agrari va mostrar una evolució negativa en el trimestre (−1,5%).

La Comptabilitat trimestral és congruent amb els corresponents Comptes econòmics anuals de Catalunya. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.