Saltar al contingut principal

Estadística sobre activitats en R+D. 2020

La despesa en recerca i desenvolupament interna feta a Catalunya va ser de 3.619,3 milions d'euros l'any 2020, xifra que incrementa en un 0,6% la despesa de l'any anterior. Aquesta despesa representa l'1,61% del PIB. Per sectors d'execució, el 60,0% de la despesa en R+D va correspondre al sector de les empreses (dada que representa el 0,96% del PIB), seguit pel sector de l'ensenyament superior, que va suposar el 21,1% (un 0,34% del PIB). El sector de l'Administració pública va fer el 18,5% de la despesa (un 0,30% del PIB), mentre que el sector de les institucions privades sense finalitat de lucre (IPSFL) va representar el 0,4% restant.

Els fons de finançament de la despesa d'R+D interna feta a Catalunya van provenir, principalment, del sector de les empreses (un 58,1%) i de l'Administració pública (29,4%). El 8,3% de la despesa es va finançar amb fons procedents de la resta del món, el 3,2% amb origen en el sector de l'ensenyament superior i el 0,9% restant de les IPSFL. Per sectors d'execució, l'Administració pública va suposar la procedència majoritària dels fons per finançar la despesa en R+D interna de les administracions públiques i del sector de l'ensenyament superior (un 66,6% i un 68,5%, respectivament). En el sector de les empreses, l'origen del finançament de la despesa en R+D interna va ser, pràcticament, el mateix sector empresarial (90,6%), mentre que en les IPSFL la procedència del finançament va ser més diversificada, tot i que amb un 41,3% d'origen empresarial.

Pel que fa al personal ocupat, les activitats en R+D interna feta a Catalunya van ocupar un total de 50.776,3 persones en equivalència a jornada completa (EJC), xifra un 2,6% inferior a la del 2019. Per ocupació, 30.159,5 d'aquests ocupats eren investigadors (el 59,4% del total), 15.532,9 eren tècnics i els 5.083,9 restants eren personal auxiliar ocupat en activitats d'R+D interna. El 41,1% del total del personal en EJC destinat a aquestes activitats d'R+D eren dones, i la quota de dones entre el personal investigador va suposar el 41,3%. Per sectors d'execució, els percentatges més elevats de participació femenina van correspondre al sector de l'Administració pública i a les IPSFL (un 53,6% i un 58,4%, respectivament). En els sectors de l'ensenyament superior i de les empreses, aquest percentatge es va situar en el 45,7% i el 33,2%, respectivament.