Saltar al contingut principal

Projeccions de població. 2021–2071

La població de Catalunya creixerà a curt i mitjà termini i se situaria en 8,1 milions el 2031, segons l'escenari mitjà de les Projeccions de població base 2021. La població augmentarà en 366 mil persones del 2021 al 2031, per efecte de la migració, ja que el creixement natural (naixements menys defuncions) serà negatiu en aquest període. A llarg termini, la població de Catalunya creixerà moderadament, se situaria en 8,4 milions d'habitants el 2041 i en 8,7 milions el 2071.

L'any 2031 la població serà superior a l'actual a 35 comarques i Aran, segons l'escenari mitjà. Les comarques que presentaran un major creixement en termes relatius seran el Moianès (10,0%), el Baix Penedès (9,3%), el Gironès (8,6%) i el Maresme (8,4%). A l'extrem oposat, en sis comarques la població disminuirà a mitjà termini. Les comarques que perdrien més població en termes relatius serien la Terra Alta (−5,7%), les Garrigues (−2,5%), la Ribera d'Ebre (−1,5%) i l'Alt Urgell (−1,4%).

La població de 0 a 15 anys haurà disminuït en 148 mil habitants l'any 2031 a Catalunya, i ho haurà fet en totes les comarques. Les comarques on més disminuirà en termes relatius són l'Alt Urgell, el Montsià i la Terra Alta. Les comarques on menys disminuirà són la Garrotxa, el Moianès i el Berguedà.

Quant a les etapes educatives, la disminució de la població afectarà principalment l'educació primària i secundària obligatòria, que baixarien respectivament un 19,3% i un 11,8% respecte del 2021. En canvi, la població augmentaria un 12,1% en les etapes d'educació secundària postobligatòria i d'ensenyament universitari.

La població en edat de treballar, de 16 a 64 anys, augmentarà lleugerament i passaria de 5,022 milions el 2021 a 5,205 milions el 2031. Les comarques on més augmentarà en termes relatius són el Gironès, el Vallès Occidental i el Pla de l'Estany, i on més disminuirà són la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i les Garrigues. En paral·lel, aquesta població potencialment activa serà més envellida, perquè la població de 55 a 64 anys tindrà un fort creixement.

La població de 65 anys o més continuarà augmentat en el futur, ja que passarà d'1,474 milions el 2021 (el 19,0% de la població) a 1,805 milions el 2031 (el 22,3%). La població de 65 anys o més augmentarà en totes les comarques, amb els majors augments relatius a Aran, el Moianès i el Baix Penedès.


Les projeccions de població base 2021 actualitzen les Projeccions de població base 2018 per tal de recollir l'impacte a curt termini de la pandèmia causada per la covid-19. Es mantenen, però, les grans tendències d'evolució de la població catalana a mitjà i llarg termini.

Les projeccions de població base 2021 ofereixen dades per a Catalunya per al període 2031-2071, i dades per al període 2018-2048 per a les 41 comarques i Aran, el municipi de Barcelona, els 8 àmbits del Pla territorial i les 4 províncies.