Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T2/2022

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 4,8% al segon trimestre del 2022. En termes intertrimestrals, la variació és de l'1,6%.

El PIB del segon trimestre del 2022 està un 1,1% en volum per sota del nivell assolit el quart trimestre del 2019, trimestre anterior a l'inici de la pandèmia de la covid-19.

Des de l'òptica de la demanda, l'evolució del PIB s'explica principalment per l'augment del 3,2% de la demanda interna, degut sobretot al creixement del 6,2% de la formació bruta de capital. El consum de les llars creix un 2,8% en un context econòmic marcat per l'evolució dels preus de l'energia i l'alimentació. Finalment, el consum de les administracions públiques registra un augment d'un 1,5%.

Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l'estranger presenten una variació interanual d'un 17,8%. Les exportacions de béns i serveis han crescut un 2,1% i el consum dels estrangers en el territori un 245,7% respecte de l'any anterior. D'altra banda, l'evolució de les importacions també mostra un augment interanual, de l'11,7%.

Des de l'òptica de l'oferta, el sector serveis manté una activitat elevada, amb un creixement del 7,0%. Entre les principals branques destaquen les que afecten el comerç, transport i hostaleria (14,1%). La construcció creix a una taxa interanual de l'1,6%. En canvi, el sector industrial mostra una taxa de variació interanual del −2,4% i l'agrari una taxa de variació del −5,7%.

La Comptabilitat trimestral és congruent amb els corresponents Comptes econòmics anuals de Catalunya. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.