Saltar al contingut principal

Població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de 2019-2021

L'Idescat ofereix dades de població georeferenciades del Registre de població de Catalunya a 1 de gener dels anys 2019, 2020 i 2021, amb les variables sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, en arxius en format Shapefile, juntament amb la metodologia associada en format PDF. Els arxius s'agrupen dins d'un ZIP per a cada any.

Les dades georeferenciades es presenten en una quadrícula (grid) multiresolució (de 62,5 m, de 125 m i 250 m) compatible amb la quadrícula estàndard europea EEA reference grid - European Environment Agency.