Saltar al contingut principal

Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística

Tornar a l'actuació 10 14 01
Nom de l'actuació

Denominació més usual en l'àmbit de l'estadística oficial.

Codi d'identificació

Codi de 6 posicions, format pels 4 dígits del codi d'activitat estadística que l'actuació desplega i 2 dígits específics de l'actuació.

Tipus d'actuacions
  • Consolidades: actuacions que en el desplegament de plans estadístics anteriors i en realitzacions successives han mostrat ser vàlides i útils per al coneixement de la realitat i que subministren una informació periòdica.
  • En desenvolupament: actuacions que s'han portat a terme en el desplegament de plans estadístics anteriors però que, atès el seu estadi inicial o les seves característiques, encara no es poden considerar actuacions estadístiques consolidades.
  • Noves: actuacions que per l'interès que tenen i per la seva adequació als objectius del Pla s'han d'iniciar durant el període de vigència d'aquest.
Organisme responsable

Ens públic que té l'obligació de dissenyar i dur a terme l'actuació estadística. En les actuacions estadístiques on la responsabilitat d'executar-les recau en dues o més institucions és indispensable la formalització d'un conveni o acord que determini les tasques i els recursos que aporta cadascuna de les institucions, tal com preveu l'article 24 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014.

Organisme col·laborador

Altres organismes públics o privats que participen en algunes fases de l'actuació estadística. Aquesta participació haurà d'estar regulada per conveni o disposició legal, tal com estableix l'article 24 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014.

Ressenya de l'actuació

Procés tècnic que s'ha de seguir per tal d'obtenir els objectius de l'actuació.

Origen de la informació

Tipus de procedència directa de les dades que han de ser tractades.

  • Dades d'una operació de camp pròpia: dades obtingudes com a resultat d'una operació de recollida de dades específica per part de l'organisme responsable amb una finalitat exclusivament estadística, per dur a terme una actuació estadística oficial sotmesa al secret estadístic.
  • Dades d'origen estadístic: dades recollides, mitjançant una operació de camp, per organismes diferents dels que tenen la responsabilitat de dur a terme l'operació estadística.
  • Dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu: dades provinents d'un qüestionari, amb finalitats estadístiques, que es distribueix a l'informant, perquè l'empleni, amb motiu d'un tràmit de caràcter administratiu.
  • Dades d'origen administratiu: dades recollides amb finalitat administrativa susceptibles de ser tractades estadísticament.
  • Dades d'una operació de camp amb finalitats administratives: aquelles dades obtingudes com a resultat d'una recollida d'informació que té per objecte l'actualització de dades administratives.
  • Observació directa de fets i fenòmens: dades que s'obtenen com a resultat d'algun mesurament per mitjà d'instruments tècnics específics o mitjançant la constatació visual.
  • Recopilació de dades: forma de sistematitzar la informació amb independència de l'origen d'aquesta informació.
Informant inicial

Persona o entitat que subministra les dades primàries.

Tècnica de recollida de les dades primàries

Procediment que s'ha utilitzat o s'utilitzarà per tal d'obtenir les dades primàries.

Periodicitat

Freqüència amb la qual es disposa de resultats.

Variables principals a investigar

Principals característiques quantitatives i qualitatives, els valors de les quals s'han de determinar.

Organisme difusor

Ens públic al qual s'assigna l'obligació de difondre els resultats.

Mitjà principal de difusió

Suport principal a través del qual s'han de fer públics o accessibles els resultats obtinguts.

Nivell de desagregació territorial

Unitats de màxima desagregació territorial dels resultats estadístics, referides al mitjà principal de difusió.

Referència temporal dels resultats

Període de temps al qual van referits els resultats estadístics de l'actuació.

Disponibilitat dels resultats sintètics

Estimació del temps que ha de passar entre la data de referència de l'actuació i la disponibilitat dels primers resultats, segons el mitjà o suport de comunicació més ràpid, sense que necessàriament coincideixi amb el mitjà principal de difusió.

Cost directe estimat

Estimació del cost en euros dels recursos humans i materials imputables directament al disseny i l'execució de l'actuació estadística al llarg de l'any, inclosa la difusió de resultats.

Activitat que desenvolupa

Transcripció del nom de l'activitat estadística tal com figura en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014.

Finalitat de l'activitat

Objectiu de l'activitat estadística inclosa en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014 del qual es desprèn l'actuació.