Saltar al contingut principal

Registre estadístic de població

Codi: 08 00 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 08. Registres estadístics i directoris

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 70.000 €

Ressenya: Manteniment i explotació d'un registre estadístic de les persones que resideixen a Catalunya. Incorporació de les altes i les baixes per naixement, defunció o migració. Actualització del lloc de residència, la nacionalitat, el nivell d'estudis i la relació de parentiu: pare-fill, mare-fill i cònjuge-parella.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, data de naixement, lloc de residència, lloc de naixement, nacionalitat, nivell d'instrucció, identificació del pare i la mare dins del Registre estadístic de la població

Desagregació territorial dels resultats: inframunicipal

Període de referència: —

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/080001

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021