Saltar al contingut principal

Ensenyaments no universitaris. Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats. Comarques i Aran

Alumnes residents i llocs d'estudi no universitaris localitzats. Curs 2018/2019 Comarques i Aran
Residents que estudien al mateix municipi Residents que estudien a la resta de la comarca No residents que estudien a la comarca No consta residència i estudien a la comarca Residents que estudien a la resta de Catalunya Llocs d'estudi localitzats (1) Alumnes residents (2)
Alt Camp 5.590 1.240 555 5 670 7.390 7.505
Alt Empordà 17.765 4.250 175 20 955 22.205 22.970
Alt Penedès 14.215 3.510 935 0 2.130 18.660 19.855
Alt Urgell 2.255 485 165 140 165 3.045 2.905
Alta Ribagorça 405 65 225 0 50 695 520
Anoia 15.630 4.275 850 25 1.660 20.780 21.565
Aran 925 350 65 0 85 1.345 1.360
Bages 23.305 5.080 1.445 275 935 30.110 29.320
Baix Camp 29.355 3.090 1.935 10 2.455 34.390 34.900
Baix Ebre 10.030 1.370 1.175 5 785 12.580 12.185
Baix Empordà 16.015 3.540 280 410 1.410 20.240 20.960
Baix Llobregat 113.210 14.300 5.250 445 14.075 133.210 141.585
Baix Penedès 13.130 2.940 1.120 0 1.500 17.195 17.570
Barcelonès 285.580 14.960 29.935 2.040 6.905 332.515 307.445
Berguedà 4.050 910 145 5 570 5.110 5.530
Cerdanya 1.655 485 50 25 325 2.220 2.465
Conca de Barberà 2.240 500 60 0 415 2.800 3.155
Garraf 19.555 2.215 750 5 1.595 22.520 23.365
Garrigues 1.645 555 125 0 420 2.320 2.620
Garrotxa 6.730 1.555 455 0 590 8.740 8.875
Gironès 28.910 5.215 4.835 165 745 39.125 34.870
Maresme 60.230 11.005 1.780 115 5.320 73.135 76.560
Moianès 1.485 210 70 0 515 1.770 2.215
Montsià 8.935 920 730 0 800 10.585 10.650
Noguera 4.610 640 355 0 785 5.610 6.040
Osona 20.715 5.640 1.305 30 1.060 27.690 27.415
Pallars Jussà 1.405 300 90 0 155 1.795 1.860
Pallars Sobirà 545 305 80 0 125 930 975
Pla d'Urgell 4.460 1.015 660 10 855 6.140 6.330
Pla de l'Estany 4.305 1.120 295 0 515 5.715 5.935
Priorat 740 290 145 0 190 1.170 1.215
Ribera d'Ebre 2.150 525 80 0 440 2.755 3.115
Ripollès 2.495 585 190 0 315 3.275 3.400
Segarra 2.980 455 185 130 440 3.750 3.870
Segrià 28.930 4.780 2.345 440 445 36.495 34.155
Selva 22.075 2.415 1.045 5 3.070 25.540 27.555
Solsonès 1.605 430 175 5 165 2.210 2.195
Tarragonès 36.820 5.320 3.450 20 2.060 45.610 44.200
Terra Alta 1.020 295 40 0 215 1.355 1.530
Urgell 5.010 540 585 0 675 6.135 6.220
Vallès Occidental 141.960 16.640 5.080 330 8.645 164.010 167.245
Vallès Oriental 55.815 12.740 2.260 190 4.930 71.005 73.485
Catalunya 1.020.465 .. .. .. .. 1.233.880 1.227.695
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris.
(1) Llocs d'estudi localitzats= Residents que estudien al mateix municipi + Residents que estudien a la resta de la comarca + No residents que estudien a la comarca + No consta residència i estudien a la comarca.
(2) Alumnes residents= Residents que estudien al mateix municipi + Residents que estudien a la resta de la comarca + Residents que estudien a la resta de Catalunya.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
Alumnes residents per lloc d'estudi. Curs 2018/2019 Comarques i Aran
Lloc d'estudi
Estudien al mateix municipi Estudien a la resta de la comarca Estudien a la resta de Catalunya Total d'alumnes residents
Alt Camp 5.590 1.240 670 7.505
Alt Empordà 17.765 4.250 955 22.970
Alt Penedès 14.215 3.510 2.130 19.855
Alt Urgell 2.255 485 165 2.905
Alta Ribagorça 405 65 50 520
Anoia 15.630 4.275 1.660 21.565
Aran 925 350 85 1.360
Bages 23.305 5.080 935 29.320
Baix Camp 29.355 3.090 2.455 34.900
Baix Ebre 10.030 1.370 785 12.185
Baix Empordà 16.015 3.540 1.410 20.960
Baix Llobregat 113.210 14.300 14.075 141.585
Baix Penedès 13.130 2.940 1.500 17.570
Barcelonès 285.580 14.960 6.905 307.445
Berguedà 4.050 910 570 5.530
Cerdanya 1.655 485 325 2.465
Conca de Barberà 2.240 500 415 3.155
Garraf 19.555 2.215 1.595 23.365
Garrigues 1.645 555 420 2.620
Garrotxa 6.730 1.555 590 8.875
Gironès 28.910 5.215 745 34.870
Maresme 60.230 11.005 5.320 76.560
Moianès 1.485 210 515 2.215
Montsià 8.935 920 800 10.650
Noguera 4.610 640 785 6.040
Osona 20.715 5.640 1.060 27.415
Pallars Jussà 1.405 300 155 1.860
Pallars Sobirà 545 305 125 975
Pla d'Urgell 4.460 1.015 855 6.330
Pla de l'Estany 4.305 1.120 515 5.935
Priorat 740 290 190 1.215
Ribera d'Ebre 2.150 525 440 3.115
Ripollès 2.495 585 315 3.400
Segarra 2.980 455 440 3.870
Segrià 28.930 4.780 445 34.155
Selva 22.075 2.415 3.070 27.555
Solsonès 1.605 430 165 2.195
Tarragonès 36.820 5.320 2.060 44.200
Terra Alta 1.020 295 215 1.530
Urgell 5.010 540 675 6.220
Vallès Occidental 141.960 16.640 8.645 167.245
Vallès Oriental 55.815 12.740 4.930 73.485
Catalunya 1.020.465 137.075 70.155 1.227.695
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
Llocs d'estudi localitzats per lloc de residència de l'alumne. Curs 2018/2019 Comarques i Aran
Lloc de residència
Resideixen al mateix municipi Resideixen a la resta de la comarca Resideixen a la resta de Catalunya Resideixen fora de Catalunya No consta residència de l'alumne Total de llocs d'estudi localitzats
Alt Camp 5.590 1.240 555 0 5 7.390
Alt Empordà 17.765 4.250 170 5 20 22.205
Alt Penedès 14.215 3.510 935 0 0 18.660
Alt Urgell 2.255 485 165 0 140 3.045
Alta Ribagorça 405 65 180 45 0 695
Anoia 15.630 4.275 850 0 25 20.780
Aran 925 350 55 10 0 1.345
Bages 23.305 5.080 1.445 5 275 30.110
Baix Camp 29.355 3.090 1.930 10 10 34.390
Baix Ebre 10.030 1.370 1.035 140 5 12.580
Baix Empordà 16.015 3.540 275 0 410 20.240
Baix Llobregat 113.210 14.300 5.215 35 445 133.210
Baix Penedès 13.130 2.940 1.120 0 0 17.195
Barcelonès 285.580 14.960 29.555 380 2.040 332.515
Berguedà 4.050 910 145 0 5 5.110
Cerdanya 1.655 485 50 0 25 2.220
Conca de Barberà 2.240 500 60 0 0 2.800
Garraf 19.555 2.215 745 0 5 22.520
Garrigues 1.645 555 120 5 0 2.320
Garrotxa 6.730 1.555 450 0 0 8.740
Gironès 28.910 5.215 4.810 20 165 39.125
Maresme 60.230 11.005 1.765 15 115 73.135
Moianès 1.485 210 70 0 0 1.770
Montsià 8.935 920 575 155 0 10.585
Noguera 4.610 640 350 5 0 5.610
Osona 20.715 5.640 1.305 0 30 27.690
Pallars Jussà 1.405 300 90 0 0 1.795
Pallars Sobirà 545 305 80 0 0 930
Pla d'Urgell 4.460 1.015 640 20 10 6.140
Pla de l'Estany 4.305 1.120 290 0 0 5.715
Priorat 740 290 140 0 0 1.170
Ribera d'Ebre 2.150 525 80 0 0 2.755
Ripollès 2.495 585 190 0 0 3.275
Segarra 2.980 455 185 0 130 3.750
Segrià 28.930 4.780 2.005 340 440 36.495
Selva 22.075 2.415 1.040 0 5 25.540
Solsonès 1.605 430 170 0 5 2.210
Tarragonès 36.820 5.320 3.410 40 20 45.610
Terra Alta 1.020 295 25 10 0 1.355
Urgell 5.010 540 585 0 0 6.135
Vallès Occidental 141.960 16.640 5.035 45 330 164.010
Vallès Oriental 55.815 12.740 2.250 10 190 71.005
Catalunya 1.020.465 137.075 70.155 1.315 4.865 1.233.880
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/1005