Saltar al contingut principal

Ensenyaments no universitaris. Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats. Comarques i Aran

Alumnes residents i llocs d'estudi no universitaris localitzats. Curs 2019/2020 Comarques i Aran
Residents que estudien al mateix municipi Residents que estudien a la resta de la comarca No residents que estudien a la comarca No consta residència i estudien a la comarca Residents que estudien a la resta de Catalunya Llocs d'estudi localitzats (1) Alumnes residents (2)
Alt Camp 5.625 1.245 575 5 665 7.445 7.535
Alt Empordà 17.875 4.290 175 15 915 22.355 23.080
Alt Penedès 14.290 3.570 915 0 2.155 18.775 20.015
Alt Urgell 2.270 480 215 25 170 2.995 2.920
Alta Ribagorça 415 65 205 0 50 690 530
Anoia 15.920 4.390 765 25 1.635 21.100 21.945
Aran 950 360 65 0 90 1.375 1.395
Bages 23.845 5.265 1.440 225 940 30.780 30.050
Baix Camp 29.575 3.215 1.965 15 2.475 34.775 35.265
Baix Ebre 10.075 1.380 1.170 5 800 12.630 12.250
Baix Empordà 16.190 3.595 305 350 1.380 20.445 21.165
Baix Llobregat 113.110 14.630 5.470 345 14.445 133.560 142.190
Baix Penedès 13.265 3.080 1.120 5 1.520 17.470 17.860
Barcelonès 288.765 15.505 30.560 1.725 7.130 336.555 311.400
Berguedà 4.150 940 170 5 525 5.265 5.620
Cerdanya 1.640 505 55 30 355 2.230 2.505
Conca de Barberà 2.220 485 65 0 420 2.765 3.125
Garraf 19.545 2.340 745 5 1.680 22.640 23.570
Garrigues 1.685 575 80 0 390 2.335 2.645
Garrotxa 6.880 1.580 400 0 625 8.855 9.080
Gironès 29.205 5.355 4.825 150 735 39.535 35.295
Maresme 60.585 11.090 1.840 115 5.455 73.625 77.130
Moianès 1.480 205 55 0 550 1.740 2.235
Montsià 8.960 965 735 0 790 10.660 10.715
Noguera 4.605 665 310 0 795 5.585 6.065
Osona 21.060 5.875 1.335 25 1.070 28.295 28.000
Pallars Jussà 1.400 305 95 0 160 1.800 1.865
Pallars Sobirà 535 295 90 0 125 920 955
Pla d'Urgell 4.500 1.085 710 0 855 6.295 6.440
Pla de l'Estany 4.355 1.095 315 0 525 5.770 5.975
Priorat 730 310 135 0 190 1.175 1.230
Ribera d'Ebre 2.145 545 75 0 405 2.760 3.095
Ripollès 2.510 610 190 0 330 3.315 3.450
Segarra 3.025 460 180 110 465 3.775 3.950
Segrià 29.435 4.770 2.400 380 415 36.985 34.615
Selva 22.270 2.460 1.085 5 3.040 25.820 27.770
Solsonès 1.610 435 165 0 145 2.210 2.190
Tarragonès 37.420 5.580 3.460 20 2.080 46.485 45.085
Terra Alta 1.030 280 40 0 220 1.355 1.530
Urgell 5.010 560 595 0 700 6.165 6.270
Vallès Occidental 143.080 17.115 5.165 335 8.780 165.695 168.970
Vallès Oriental 55.560 13.035 2.380 170 5.110 71.145 73.710
Catalunya 1.028.805 .. .. .. .. 1.246.145 1.240.690
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris.
(1) Llocs d'estudi localitzats= Residents que estudien al mateix municipi + Residents que estudien a la resta de la comarca + No residents que estudien a la comarca + No consta residència i estudien a la comarca.
(2) Alumnes residents= Residents que estudien al mateix municipi + Residents que estudien a la resta de la comarca + Residents que estudien a la resta de Catalunya.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
Alumnes residents per lloc d'estudi. Curs 2019/2020 Comarques i Aran
Lloc d'estudi
Estudien al mateix municipi Estudien a la resta de la comarca Estudien a la resta de Catalunya Total d'alumnes residents
Alt Camp 5.625 1.245 665 7.535
Alt Empordà 17.875 4.290 915 23.080
Alt Penedès 14.290 3.570 2.155 20.015
Alt Urgell 2.270 480 170 2.920
Alta Ribagorça 415 65 50 530
Anoia 15.920 4.390 1.635 21.945
Aran 950 360 90 1.395
Bages 23.845 5.265 940 30.050
Baix Camp 29.575 3.215 2.475 35.265
Baix Ebre 10.075 1.380 800 12.250
Baix Empordà 16.190 3.595 1.380 21.165
Baix Llobregat 113.110 14.630 14.445 142.190
Baix Penedès 13.265 3.080 1.520 17.860
Barcelonès 288.765 15.505 7.130 311.400
Berguedà 4.150 940 525 5.620
Cerdanya 1.640 505 355 2.505
Conca de Barberà 2.220 485 420 3.125
Garraf 19.545 2.340 1.680 23.570
Garrigues 1.685 575 390 2.645
Garrotxa 6.880 1.580 625 9.080
Gironès 29.205 5.355 735 35.295
Maresme 60.585 11.090 5.455 77.130
Moianès 1.480 205 550 2.235
Montsià 8.960 965 790 10.715
Noguera 4.605 665 795 6.065
Osona 21.060 5.875 1.070 28.000
Pallars Jussà 1.400 305 160 1.865
Pallars Sobirà 535 295 125 955
Pla d'Urgell 4.500 1.085 855 6.440
Pla de l'Estany 4.355 1.095 525 5.975
Priorat 730 310 190 1.230
Ribera d'Ebre 2.145 545 405 3.095
Ripollès 2.510 610 330 3.450
Segarra 3.025 460 465 3.950
Segrià 29.435 4.770 415 34.615
Selva 22.270 2.460 3.040 27.770
Solsonès 1.610 435 145 2.190
Tarragonès 37.420 5.580 2.080 45.085
Terra Alta 1.030 280 220 1.530
Urgell 5.010 560 700 6.270
Vallès Occidental 143.080 17.115 8.780 168.970
Vallès Oriental 55.560 13.035 5.110 73.710
Catalunya 1.028.805 140.580 71.300 1.240.690
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
Llocs d'estudi localitzats per lloc de residència de l'alumne. Curs 2019/2020 Comarques i Aran
Lloc de residència
Resideixen al mateix municipi Resideixen a la resta de la comarca Resideixen a la resta de Catalunya Resideixen fora de Catalunya No consta residència de l'alumne Total de llocs d'estudi localitzats
Alt Camp 5.625 1.245 575 0 5 7.445
Alt Empordà 17.875 4.290 170 5 15 22.355
Alt Penedès 14.290 3.570 915 0 0 18.775
Alt Urgell 2.270 480 215 0 25 2.995
Alta Ribagorça 415 65 160 45 0 690
Anoia 15.920 4.390 760 0 25 21.100
Aran 950 360 50 15 0 1.375
Bages 23.845 5.265 1.435 5 225 30.780
Baix Camp 29.575 3.215 1.950 15 15 34.775
Baix Ebre 10.075 1.380 1.060 110 5 12.630
Baix Empordà 16.190 3.595 305 0 350 20.445
Baix Llobregat 113.110 14.630 5.435 35 345 133.560
Baix Penedès 13.265 3.080 1.120 0 5 17.470
Barcelonès 288.765 15.505 30.185 375 1.725 336.555
Berguedà 4.150 940 170 0 5 5.265
Cerdanya 1.640 505 55 0 30 2.230
Conca de Barberà 2.220 485 65 0 0 2.765
Garraf 19.545 2.340 745 0 5 22.640
Garrigues 1.685 575 80 0 0 2.335
Garrotxa 6.880 1.580 395 0 0 8.855
Gironès 29.205 5.355 4.790 35 150 39.535
Maresme 60.585 11.090 1.830 10 115 73.625
Moianès 1.480 205 55 0 0 1.740
Montsià 8.960 965 585 150 0 10.660
Noguera 4.605 665 305 5 0 5.585
Osona 21.060 5.875 1.330 5 25 28.295
Pallars Jussà 1.400 305 95 0 0 1.800
Pallars Sobirà 535 295 85 0 0 920
Pla d'Urgell 4.500 1.085 680 30 0 6.295
Pla de l'Estany 4.355 1.095 315 0 0 5.770
Priorat 730 310 135 0 0 1.175
Ribera d'Ebre 2.145 545 75 0 0 2.760
Ripollès 2.510 610 190 0 0 3.315
Segarra 3.025 460 180 0 110 3.775
Segrià 29.435 4.770 2.035 365 380 36.985
Selva 22.270 2.460 1.080 0 5 25.820
Solsonès 1.610 435 165 0 0 2.210
Tarragonès 37.420 5.580 3.430 35 20 46.485
Terra Alta 1.030 280 30 15 0 1.355
Urgell 5.010 560 595 0 0 6.165
Vallès Occidental 143.080 17.115 5.120 50 335 165.695
Vallès Oriental 55.560 13.035 2.370 10 170 71.145
Catalunya 1.028.805 140.580 71.300 1.345 4.110 1.246.145
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/1005