Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Dàrsena
Conjunt de superfícies de terra i aigua incloses a la zona de servei d'un port marítim destinades a usos específics en funció de la flota, mercant, pesquera o esportiva, i a les activitats complementàries d'aquestes.
Instal·lació marítima
Conjunt d'obres i instal·lacions, fixes o desmuntables que, sense complir els requisits necessaris per ser considerades port marítim, ocupen espais de domini públic no inclosos en una zona de servei portuària, i que es destinen exclusivament o principalment al refugi d'embarcacions de petita eslora, al tràfic de mercaderies, passatgers o pesca i a l'avarada i fondeig d'embarcacions i altres elements nàutics. Les àrees d'avarada, les plataformes estacionals, les marines seques, les palanques i passarel·les i les zones de fondeig tenen la consideració d'instal·lació marítima, així com els embarcadors existents al litoral català.
Instal·lació nàutica
Construcció marítima que permet a les embarcacions esportives i recreatives efectuar operacions de càrrega i descàrrega. S'hi inclouen els ports esportius i altres instal·lacions com ara embarcadors, marines i dàrsenes.
Marina interior
Conjunt d'obres i instal·lacions necessàries per comunicar permanentment el mar territorial amb terrenys interiors de propietat privada o de l'Administració pública, urbanitzats o susceptibles d'urbanització a través d'una xarxa de canals, amb la finalitat de permetre la navegació de les embarcacions esportives a peu de parcel·la dins del marc d'una urbanització maritimoterrestre.
Port marítim
Conjunt d'aigües marítimes, d'espais i accessos terrestres i d'instal·lacions que tenen les condicions físiques, naturals o artificials, i d'organització necessàries per fer les operacions portuàries que els són pròpies, en funció de l'ús a què es destinin, i que configuren la zona de servei portuària. També formen part dels ports marítims i la seva zona de servei el conjunt d'aigües exteriors adjacents necessàries per realitzar amb condicions de seguretat les operacions d'aproximació al port i fondeig de la flota mercant, pesquera o esportiva.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".