Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Balanç comercial amb l'estranger
El material, la mercaderia o el producte adquirit prové o es destina a l'estranger.
Balanç comercial físic
Diferència entre les importacions i exportacions de materials (matèries primeres, mercaderies o productes). N'hi ha de dos tipus: el balanç comercial físic amb la resta de l'Estat i el balanç comercial físic amb l'estranger.
Balanç comercial físic amb la resta de l'Estat
El material, la mercaderia o el producte adquirit prové o es destina a l'Estat espanyol.
Consum domèstic de materials
Derivat comptable resultat de la suma de l'extracció domèstica i el balanç comercial físic Quantifica els materials utilitzats directament en l'economia.
Extracció domèstica
Total de matèries primeres extretes dels ecosistemes catalans, expressades en termes físics, per ser utilitzades com a input material en el sistema econòmic.
Productivitat material
Indicador resultat de dividir el PIB entre el consum domèstic de materials. És una eina per avaluar els avenços de l'economia cap a una menor dependència dels recursos materials. Una productivitat alta reflecteix una economia amb baixa utilització de recursos, basada en el coneixement, els serveis o l'eficiència dels usos dels recursos. Els resultats s'expressen en €/kg.

Aspectes metodològics

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics que s'introdueixen al sistema econòmic procedents del medi ambient o d'altres sistemes econòmics i els outputs que es dirigeixen a altres economies o al medi natural. Així doncs, descriu la interacció d'una economia amb el medi ambient i amb les economies de la resta del món. D'aquesta manera es pot determinar quines són les dependències i mancances d'un sistema econòmic i, alhora, els impactes que genera a l'entorn.

Les magnituds incloses al Compte de fluxos de materials s'expressen en tones i es refereixen a l'any natural. Es compten tots els materials que empra l'economia, excepte l'aigua i l'aire, perquè representen una massa enorme i la seva preponderància podria diluir l'efecte de la resta.

L'anàlisi de fluxos de materials que circulen a través d'un sistema econòmic permet mesurar la dimensió física de l'ús de recursos d'una societat i cercar respostes sobre el seu impacte mediambiental.

Aquesta metodologia produeix indicadors que faciliten una visió general de la dimensió física de l'economia i la seva evolució, a partir de la comptabilitat dels materials que entren i surten del sistema econòmic.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".