Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Magnitud d'un sisme
Mesura instrumental de la seva força. Es relaciona amb l'energia que transporten les ones sísmiques. S'expressa en nombres decimals segons l'escala de Richter que té com a valor màxim el 9.
Profunditat del focus del sisme
Distància entre el punt on s'origina el sisme i l'epicentre o punt de projecció vertical sobre la superfície terrestre. S'expressa en quilòmetres.
Sisme
Conjunt d'ones de xoc generades en un punt de l'interior de la Terra, anomenat focus o hipocentre, com a conseqüència d'un sobtat alliberament d'energia produït per un moviment brusc entre blocs de l'escorça o del mantell de la Terra. Es defineix per mitjà dels següents conceptes: magnitud i profunditat del focus.

Aspectes metodològics

La Mediterrània occidental està situada en una zona de col·lisió entre les plaques tectòniques d'Europa i d'Àfrica.

L'any 1981 es va crear el Servei de Sismologia per estudiar amb detall la sismicitat del territori, fer-ne un seguiment proper i determinar i caracteritzar les zones sísmiques.

Des de l'any 1984 es realitzen determinacions hipocentrals considerant les dades pròpies i les d'altres organismes: Observatoire Midi-Pyrénées, Institut d'Estudis Catalans, Instituto Geográfico Nacional, Observatori de l'Ebre, Observatori Fabra i Laboratoire de Détection et de Géophysique. El recull de la sismicitat de Catalunya i de les regions veïnes es publica anualment al Butlletí Sismològic que publica l'Institut Geològic de Catalunya.

S'han seleccionat tots els moviments sísmics que han tingut l'epicentre dins del territori català i una magnitud igual o superior a 1.7 a l'escala de Richter.

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".