Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Conca hidrogràfica
Conjunt de vessants inclinats cap a un mateix curs d'aigua.
Embassament
Dipòsit d'aigua artificial de grans dimensions que es forma interrompent el curs d'un riu o fent recréixer un llac per mitjà d'una gran resclosa.

Aspectes metodològics

L'Agència Catalana de l'Aigua gestiona i planifica el cicle integral de l'aigua, amb una visió integradora dels sistemes aquàtics, que té en compte l'equilibri de tots els ecosistemes. L'aigua esdevé un element estructural i funcional bàsic per al medi natural i la vida. Aquesta gestió ha de ser compatible amb la creixent exigència de permanència, universalitat i immediatesa dels ciutadans d'una societat avançada, i garantir la qualitat i el bon servei.

L'apartat d'hidrologia inclou els sistemes fluvials i els embassaments. Els sistemes fluvials estan distribuïts per conques. Les dades fan referència al volum d'aigua aportada pels rius en els diferents punts d'observació (estacions d'aforament). Pel que fa a embassaments, es recull el volum d'aigua embassada per temporades. Unes taules de sèries complementen la informació i permeten la comparabilitat.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".