Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Fonts pròpies
S'anomenen com a tals a les captacions d'aigua efectuades directament del medi, ja siguin superficials o subterrànies. És a dir aquells proveïments d'aigua que no han estat subministrats per un operador.

Aspectes metodològics

L'Agència Catalana de l'Aigua gestiona i planifica el cicle integral de l'aigua, amb una visió integradora dels sistemes aquàtics, que té en compte l'equilibri de tots els ecosistemes. L'aigua esdevé un element estructural i funcional bàsic per al medi natural i la vida. Aquesta gestió ha de ser compatible amb la creixent exigència de permanència, universalitat i immediatesa dels ciutadans d'una societat avançada, i garantir la qualitat i el bon servei.

El consum d'aigua, tant per a usos domèstics com per a activitats econòmiques (indústria, serveis i altres) s'obté a partir del volum de facturació que presenten les entitats subministradores.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".