Saltar al contingut principal

Qualitat de l'aigua. Controls efectuats en aigües continentals

Qualitat de l'aigua. 2019 Controls efectuats en aigües continentals (superficials i subterrànies) i costaneres
Tipus de control
Estacions de control elements fisicoquímics substàncies prioritàries elements biològics control piezomètric total
Rius 340 2.855 600 371 : 3.826
Embassaments 18 84 16 0 : 100
Zones humides 83 0 0 0 : 0
Estanys 3 8 : : : 8
Aigües costaneres i badies : : : : : 0
Aigües subterrànies 1.117 1.117 : : 400 1.517
Total 1.561 4.064 616 371 400 5.451
Font: Agència Catalana de l'Aigua.
Notes:
- A partir de l'any 2007, s'inicia una nova etapa d'adaptació als requeriments establerts per la Directiva Marc de l'Aigua. El control de les aigües superficials es realitza d'acord amb el que estableix el corresponent Programa de Seguiment i Control que s'ha concretat en els mostrejos i controls que s'especifiquen en aquesta taula.
- Els números corresponents a Embassaments, Zones humides i Estanys corresponen a nombre de punts mostrejats el 2016. No està indicat el nombre de mostrejos realitzats a cada punt, ni el nombre d'elements analitzats inclosos dintre del paquet "fisicoquímics" o "biològics".