Saltar al contingut principal

Residus industrials. Per sectors d'activitat

Residus industrials. 2015-2019 Per sectors d'activitat (CCAE-09)
2015 2016 2017 2018 2019
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 8.238 6.582 6.767 6.428 7.655
Indústries extractives 21.380 22.402 9.238 18.261 51.770
Alimentació, begudes i tabac 911.263 905.659 938.405 911.480 933.345
Tèxtil, peces de vestir, cuir i calçat 59.919 69.208 70.940 72.388 69.970
Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria 22.914 24.337 26.847 29.479 29.171
Paper, arts gràfiques i suports enregistrats 382.336 380.500 426.797 383.373 391.490
Coqueries i refinació del petroli 13.527 12.802 11.546 10.625 9.420
Indústria química, prod. farmacèutics, cautxú i mat. plàstiques 590.073 628.319 645.367 670.072 676.531
Altres productes minerals no metàl·lics 146.777 148.959 148.221 183.763 175.820
Metal·lúrgia, fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària i equips 812.727 801.202 818.090 799.022 800.028
Informàtics, electrònics i òptics, equip elèctric, maquinària i equip, vehicles motor, remolcs i semiremolcs, altres materials transport 378.962 341.679 381.854 374.615 347.746
Mobles, manufactureres diverses, instal·lació maquinària i equip 36.565 43.518 50.598 51.380 54.322
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 27.498 19.785 19.434 30.070 20.302
Captació, subm. i tractament aigua, clavagueram, depuració i altres (1) 593.301 605.538 642.874 612.144 615.232
Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització 15.450 14.657 22.638 38.357 30.260
Construcció 7.806 9.335 11.136 15.741 20.603
Serveis (excepte vendes engròs de deixalles i residus) 84.031 118.939 117.516 128.507 134.417
Venda a l'engròs de deixalles i residus 108 85 151 264 258
Total 4.112.875 4.153.506 4.348.419 4.335.969 4.368.340
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Inclou les depuradores d'aigües residuals urbanes.