Saltar al contingut principal

Residus industrials. Per sectors d'activitat

Residus industrials. 2013-2017 Per sectors d'activitat (CCAE-09)
2013 2014 2015 2016 2017
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 7.625 7.361 8.238 6.582 6.767
Indústries extractives 15.393 8.959 21.380 22.402 9.238
Alimentació, begudes i tabac 921.059 923.698 911.263 905.659 938.405
Tèxtil, peces de vestir, cuir i calçat 61.801 58.969 59.919 69.208 70.940
Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria 32.851 33.453 22.914 24.337 26.847
Paper, arts gràfiques i suports enregistrats 488.252 466.459 382.336 380.500 426.797
Coqueries i refinació del petroli 17.481 13.081 13.527 12.802 11.546
Indústria química, prod. farmacèutics, cautxú i mat. plàstiques 558.945 609.108 590.073 628.319 645.367
Altres productes minerals no metàl·lics 149.719 146.681 146.777 148.959 148.221
Metal·lúrgia, fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària i equips 795.659 771.212 812.727 801.202 818.090
Informàtics, electrònics i òptics, equip elèctric, maquinària i equip, vehicles motor, remolcs i semiremolcs, altres materials transport 345.349 356.009 378.962 341.679 381.854
Mobles, manufactureres diverses, instal·lació maquinària i equip 35.394 35.182 36.565 43.518 50.598
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 59.146 33.547 27.498 19.785 19.434
Captació, subm. i tractament aigua, clavagueram, depuració i altres 545.681 569.242 593.301 605.538 642.874
Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització 11.974 11.786 15.450 14.657 22.638
Construcció 5.941 5.990 7.806 9.335 11.136
Serveis (excepte vendes engròs de deixalles i residus) 90.909 80.526 84.031 118.939 117.516
Venda a l'engròs de deixalles i residus 216 130 108 85 151
Total 4.143.395 4.131.395 4.112.875 4.153.506 4.348.419
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
Notes:
- Captació, subm. i tractament aigua, clavagueram, depuració i altres: inclou les depuradores d'aigües residuals urbanes.
- A partir del 2009 les dades sectorials corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no puguin ser comparables amb les dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/239/2017