Saltar al contingut principal

Aspectes metodològics

La informació bàsica sobre població per estat civil s'obté del Cens de població i habitatges.

El Cens de població i habitatges és l'operació estadística que, amb periodicitat decennal, proporciona el recompte de la població resident en el territori d'un país i de com es distribueix geogràficament. També dona informació sobre les principals característiques demogràfiques i socials de la població, de les llars i famílies, i de la població resident en establiments col·lectius.

L'últim Cens és del 2011, i la data de referència és l'1 de novembre del 2011. Els Censos de població i habitatges 2011 són una operació estadística d'àmbit estatal, duta a terme per l'INE que es realitza per primera vegada per mandat europeu. El model que ha seguit l'INE per a l'elaboració d'aquest cens consisteix en una operació que combina l'aprofitament de registres administratius amb l'enquesta per mostreig i el recompte dels edificis. La disponibilitat del Padró municipal com a registre de població consolidat ha permès realitzar un cens d'aquestes característiques.

Distribución territorial vigente

Actualmente, Cataluña se divide en 41 comarcas, 1 entidad territorial singular (Aran) y 8 ámbitos del Plan territorial, de acuerdo con los últimos cambios territoriales, que afectan a los ámbitos de El Penedès y las Comarcas Centrales, Aran y El Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".