Saltar al contingut principal

Afiliacions al règim general de la Seguretat Social. Per sectors. Comarques i Aran, àmbits i províncies. Metodologia

  Definició de conceptes

  Treballador afiliat al sistema de la Seguretat Social
  Persona que exerceix una activitat laboral a canvi d'una remuneració, afiliada al règim general de la Seguretat Social o al règim especial de la mineria del carbó en situació d'alta laboral i situacions assimilades a l'alta com incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, desocupació parcial, etc. No s'hi inclouen els treballadors en situació de desocupació, treballadors amb convenis especials, treballadors d'empreses acollides a plans de reconversió i treballadors que reben ajuts en concepte de jubilació anticipada o altres situacions sense efecte en cotitzacions. Una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, tant si té diverses activitats laborals en un mateix règim o en diversos.

  Aspectes metodològics

  L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador i per a tot el Sistema. És a dir, la persona que treballa s'afilia quan comença la seva vida laboral i es dona d'alta en algun dels règims del Sistema; sens perjudici de les altes i baixes laborals que pugui tenir al llarg de la vida laboral, l'afiliació serà única. Les afiliacions als diferents règims de la Seguretat Social es corresponen amb les situacions que generen obligació de cotitzar, és a dir, una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents.

  Es publiquen les afiliacions de treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria del carbó a 31 de desembre segons ubicació del compte de cotització. La informació procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació als diferents règims de la Seguretat Social, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que realitza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  En el règim general i el règim especial de la mineria del carbó , els treballadors s'agrupen en comptes de cotització. Aquests comptes estan constituïts per un conjunt de treballadors per compte d'altri que desenvolupen l'activitat laboral en un o diversos centres de treball d'una mateixa empresa, dins d'una mateixa província i, en general, realitzen una activitat principal similar i tenen característiques homogènies pel que fa a la cotització a la Seguretat Social.

  Distribució territorial vigent

  Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

  La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".