Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Treballador afiliat al sistema de la Seguretat Social
Persona que exerceix una activitat laboral a canvi d'una remuneració, afiliada al règim general de la Seguretat Social o al règim especial de la mineria del carbó en situació d'alta laboral i situacions assimilades a l'alta com incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, desocupació parcial, etc. No s'hi inclouen els treballadors en situació de desocupació, treballadors amb convenis especials, treballadors d'empreses acollides a plans de reconversió i treballadors que reben ajuts en concepte de jubilació anticipada o altres situacions sense efecte en cotitzacions. Una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, tant si té diverses activitats laborals en un mateix règim o en diversos.
Treballador estranger afiliat a la S. Social
Ciutadà estranger que resideix o es troba legalment a Espanya i ha obtingut una autorització administrativa prèvia per treballar, en els casos en què sigui legal o reglamentàriament exigible. Aquesta situació la fa equiparable a la d'un treballador espanyol afiliat a la Seguretat Social.

Aspectes metodològics

Les sol·licituds d'afiliació i alta dels treballadors estrangers, , tant per compte propi com per compte aliè, hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa de la seva nacionalitat i, tret d'aquells als quals resulti d'aplicació la normativa comunitària, de l'autorització corresponent per treballar o del document que acrediti l'excepció de l'obligació d'obtenir-la, a més de les dades i documents requerits per a les dels treballadors espanyols.

Els estrangers que precisin d'autorització administrativa prèvia per realitzar una activitat a Espanya i no disposin d'aquesta autorització no estaran inclosos en el Sistema de la Seguretat Social, sense perjudici que puguin considerar-se inclosos a efectes de l'obtenció de determinades prestacions d'acord amb el que estableix la llei.

El nombre d'afiliats no correspon necessàriament al de treballadors ja que la mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com obligacions de cotització tingui.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".