Saltar al contingut principal

Població. Per tipus d'habitatges familiars

Població. 2015-2019 Per tipus d'habitatges familiars
2015 2016 2017 2018 2019
Població total 7.317,2 7.339,8 7.375,6 7.450,5 7.532,5
En habitatges sense població activa 1.203,0 1.224,5 1.266,6 1.305,2 1.329,7
En habitatges sense perceptors d'ingressos (1) 224,5 206,3 173,9 178,5 154,3
Població assalariada amb contracte temporal 500,2 561,9 592,7 620,2 630,9
En habitatges amb tots els assalariats amb contracte temporal 258,9 289,8 298,5 299,6 313,7
Població desocupada 703,1 593,6 507,2 436,4 426,4
En habitatges amb tots els actius desocupats 304,3 238,9 192,2 160,9 150,3
Unitats: Milers (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
(1) Es consideren perceptors d'ingressos els ocupats, els jubilats, els que perceben pensions diferents de la de jubilació o els que reben prestacions per desocupació.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/323