Saltar al contingut principal

Població. Per tipus d'habitatges familiars

Població. 2016-2020 Per tipus d'habitatges familiars
2016 2017 2018 2019 2020
Població total 7.339,8 7.375,6 7.450,5 7.532,5 7.569,2
En habitatges sense població activa 1.224,5 1.266,6 1.305,2 1.329,7 1.335,1
En habitatges sense perceptors d'ingressos (1) 206,3 173,9 178,5 154,3 188,2
Població assalariada amb contracte temporal 561,9 592,7 620,2 630,9 552,1
En habitatges amb tots els assalariats amb contracte temporal 289,8 298,5 299,6 313,7 259,1
Població desocupada 593,6 507,2 436,4 426,4 482,3
En habitatges amb tots els actius desocupats 238,9 192,2 160,9 150,3 182,8
Unitats: Milers (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
(1) Es consideren perceptors d'ingressos els ocupats, els jubilats, els que perceben pensions diferents de la de jubilació o els que reben prestacions per desocupació.