Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Alta mèdica
Declaració mèdica, mitjançant informe mèdic d'alta, en les situacions d'incapacitat temporal, després de reconèixer al treballador, que estableixi la plena aptitud per treballar. L'informe mèdic d'alta s'expedeix pel facultatiu del Servei Públic de Salut, de l'INSS o de la mútua d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social (en cas de contingències professionals). Fins al compliment de la durada màxima de 365 dies dels processos d'incapacitat temporal, tant l'INSS com l'ISM poden emetre una alta mèdica amb caràcter general. Un cop esgotat el termini màxim de durada de la incapacitat temporal (365 dies), l'INSS i l'ISM són els únics competents per emetre l'alta mèdica, reconèixer la situació de pròrroga amb un límit de 180 dies més o determinar la iniciació d'un expedient d'incapacitat permanent.
Baixa mèdica
Declaració mèdica, mitjançant el comunicat mèdic de baixa, expedit pel facultatiu del Servei Públic de Salut, o de la Mútua d'Accidents Laborals i Malalties Professionals, que determina la baixa laboral, i si escau, el dret a la prestació econòmica per incapacitat temporal. És l'acte que origina la iniciació de les actuacions que condueixen a la declaració o denegació del dret al subsidi.
Malaltia professional (MP)
La que es contrau com a conseqüència del treball realitzat per compte d'altri en les activitats especificades com a causants de malaltia en el quadre de malalties professionals aprovat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, i que s'ha originat per l'acció d'elements o substàncies detallades en aquest quadre per a cada malaltia professional. Pel que fa al treball pel seu compte dels règims especials d' autònoms i treballadors del mar, es considera malaltia professional la que es contrau com a conseqüència directa i immediata del treball que es du a terme i que determina la inclusió en el règim especial. Moltes vegades, la malaltia professional, és provocada per l'acció d'un determinat agent nociu, que actua en el medi laboral en què el treballador desenvolupa la seva activitat i que està sotmesa a una llarg període d'incubació, de manera que la seva manifestació i els seus efectes incapacitants poden tenir lloc molt més després d'haver-la contret, i fins i tot, després d'haver deixat d'exercir l'activitat que l'ha generat.

Aspectes metodològics

La llista codificada de malalties professionals segons la classificació per l'agent causant de la malaltia es pot trobar al Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen els criteris per a la seva notificació i registre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".