Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Fons de garantia salarial
Organisme autònom administratiu del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social que té com a finalitat garantir, als treballadors per compte d'altri, la percepció dels salaris pendents de pagament per part de l'empresa, indemnitzacions i altres prestacions que els corresponguin segons la normativa legal laboral. Es consideren dos motius d'actuació: per insolvència de l'empresa, com ara suspensions de pagament, tancaments i altres, i per regulació d'ocupació.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".