Saltar al contingut principal

VAB a preus bàsics. Per branques d'activitat. A preus corrents

Valor afegit brut a preus bàsics. 2016-2020 Per branques d'activitat. A preus corrents
2016 2017 2018 2019 2020
Valor afegit brut 204.386 212.921 221.305 229.347 206.959
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1.944 2.095 2.058 2.198 2.307
Indústria i activitats de sanejament 40.640 42.059 43.270 44.267 41.031
Indústria manufacturera 34.085 35.381 36.618 37.272 33.981
Indústries extractives 201 196 216 : :
Indústries alimentació, begudes i tabac 5385 5604 5656 : :
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat 2389 2361 2388 : :
Indústries fusta i paper 1609 1732 1719 : :
Arts gràfiques i suports enregistrats 719 679 786 : :
Indústries químiques i refinació petroli 4584 4741 4455 : :
Fabricació productes farmacèutics 3484 3338 3503 : :
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 1613 1629 1743 : :
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 979 997 1151 : :
Metal·lúrgia 635 679 728 : :
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària 2982 3259 3687 : :
Fabricació productes informàtics i electrònics 618 651 699 : :
Fabricació materials i equips elèctrics 908 1002 1092 : :
Fabricació maquinària i equips ncaa 1836 1975 2142 : :
Fabricació material de transport 4127 4498 4450 : :
Mobles i indústries manufactureres diverses 1058 1053 1092 : :
Reparació i instal·lació maquinària i equips 1160 1185 1327 : :
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3205 3388 3406 : :
Captació, potabilització i distribució d'aigua 867 882 829 : :
Sanejament, gestió residus i descontaminació 2282 2211 2201 : :
Construcció 10.132 10.766 11.457 12.141 10.581
Serveis 151.669 158.000 164.519 170.742 153.039
Act. immobiliàries, professionals i altres 67.804 70.800 74.511 77.323 71.661
Comerç, transport i hostaleria 51.833 54.342 56.017 57.638 43.354
Informació i comunicacions 7.454 8.229 8.542 8.724 8.340
Activitats financeres i d'assegurances 6.856 6.929 7.585 7.397 7.947
Activitats immobiliàries 24.467 25.089 26.463 27.565 26.796
Activitats professionals, científiques i administratives 19.743 20.942 22.158 23.379 20.719
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 32.032 32.858 33.991 35.782 38.025
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis 9.285 9.611 9.764 10.258 7.858
Unitats: Milions d'euros (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/362