Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger. Per divisions

Comerç amb l'estranger. 2020 (p) Per divisions CCAE-09
Exportacions Importacions Saldo Taxa de cobertura
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1.695,6 3.546,0 -1.850,4 47,8
Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats 1.570,3 3.235,8 -1.665,5 48,5
Silvicultura i explotació forestal 19,2 21,1 -1,9 91,1
Pesca i aqüicultura 106,1 289,1 -183,0 36,7
Indústries extractives 203,6 2.457,3 -2.253,6 8,3
Extracció antracita, hulla i lignit 1,5 8,0 -6,5 19,1
Extracció petroli brut i de gas natural 74,1 2.333,1 -2.259,1 3,2
Extracció minerals metàl·lics 28,7 10,5 18,1 272,4
Extracció minerals no metàl·lics ni energètics 99,4 105,6 -6,2 94,1
Indústries manufactureres 62.917,2 69.454,6 -6.537,3 90,6
Indústries de productes alimentaris 8.942,3 5.673,7 3.268,6 157,6
Fabricació begudes 830,0 472,7 357,3 175,6
Indústries tabac 4,9 95,6 -90,6 5,2
Indústries tèxtils 1.383,4 1.361,2 22,2 101,6
Confecció peces de vestir 3.013,8 4.989,4 -1.975,7 60,4
Indústria cuir i calçat 792,1 1.162,1 -369,9 68,2
Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria i esparteria 231,1 278,8 -47,7 82,9
Indústries del paper 1.439,3 1.182,6 256,7 121,7
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 0,9 2,2 -1,3 42,5
Coqueries i refinació del petroli 1.523,3 1.861,8 -338,5 81,8
Indústries químiques 10.789,2 12.189,9 -1.400,7 88,5
Fabricació productes farmacèutics 6.790,3 6.435,4 354,9 105,5
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 2.258,8 2.689,0 -430,2 84,0
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 875,5 698,0 177,5 125,4
Metal·lúrgia; fabricació de productes bàscics de ferro, acer i ferroaliatges 1.932,3 2.218,8 -286,4 87,1
Fabricació productes metàl·lics, exc. Maquinària i equips 1.707,9 1.601,2 106,7 106,7
Fabricació productes informàtics, electrònics i òptics 2.193,8 4.463,9 -2.270,1 49,1
Fabricació materials i equips elèctrics 3.180,4 3.937,1 -756,7 80,8
Fabricació maquinària i equips ncaa 4.083,8 4.590,0 -506,2 89,0
Fabricació vehicles motor, remolcs i semiremolcs 8.393,6 9.411,4 -1.017,8 89,2
Fabricació altres materials de transport 579,6 922,0 -342,4 62,9
Fabricació mobles 524,2 805,6 -281,4 65,1
Indústries manufactureres diverses 1.446,9 2.412,2 -965,3 60,0
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,0 0,1 -0,1 0,00
Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 394,1 454,3 -60,2 86,7
Recollida i tractament d'aigües residuals 0,0 0,0 0,0 54.406,27
Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 394,0 454,3 -60,2 86,7
Informació i comunicacions 260,1 149,8 110,3 173,6
Edició 249,9 118,7 131,1 210,5
Activ. cinematografia, vídeo i programes de tv; activ d'enregistrament de so i edició musical 10,2 31,1 -20,9 32,9
Activitats professionals, científiques i tècniques 0,1 0,7 -0,6 19,1
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 0,0 0,6 -0,6 7,6
Altres activ. professionals, científiques i tècniques 0,1 0,1 0,0 79,8
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 29,2 12,2 17,1 240,4
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 24,7 7,6 17,1 325,4
Activitats biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 4,5 4,6 0,0 99,4
Altres serveis
Altres activitats de serveis personals 0,0 0,0 0,0 4,8
No classificats en altres apartats 790,1 69,2 720,9 1.141,6
Total 66.290,2 76.144,1 -9.853,9 87,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
(p) Dades provisionals.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/376