Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger. Per divisions

Comerç amb l'estranger. 2019 Per divisions CCAE-09
Exportacions Importacions Saldo Taxa de cobertura
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1.602,2 3.628,9 -2.026,7 44,2
Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats 1.457,6 3.305,6 -1.848,0 44,1
Silvicultura i explotació forestal 24,9 25,8 -0,9 96,4
Pesca i aqüicultura 119,7 297,5 -177,8 40,2
Indústries extractives 344,6 5.584,7 -5.240,1 6,2
Extracció antracita, hulla i lignit 30,6 28,5 2,2 107,7
Extracció petroli brut i de gas natural 168,0 5.411,6 -5.243,7 3,1
Extracció minerals metàl·lics 31,3 9,2 22,2 341,5
Extracció minerals no metàl·lics ni energètics 114,6 135,5 -20,8 84,6
Indústries manufactureres 70.035,8 82.648,7 -12.612,9 84,7
Indústries de productes alimentaris 8.225,6 5.887,0 2.338,6 139,7
Fabricació begudes 933,2 652,8 280,4 143,0
Indústries tabac 12,0 122,1 -110,1 9,9
Indústries tèxtils 1.647,3 1.455,4 191,9 113,2
Confecció peces de vestir 3.702,3 6.140,2 -2.437,9 60,3
Indústria cuir i calçat 967,0 1.581,2 -614,2 61,2
Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria i esparteria 254,6 345,4 -90,8 73,7
Indústries del paper 1.507,7 1.374,4 133,3 109,7
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 1,3 2,1 -0,7 63,9
Coqueries i refinació del petroli 2.890,0 3.430,9 -540,9 84,2
Indústries químiques 11.942,2 13.093,2 -1.151,0 91,2
Fabricació productes farmacèutics 6.335,8 6.294,9 40,9 100,6
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 2.403,3 2.825,7 -422,4 85,1
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 908,8 830,3 78,4 109,4
Metal·lúrgia; fabricació de productes bàscics de ferro, acer i ferroaliatges 2.307,2 2.882,9 -575,6 80,0
Fabricació productes metàl·lics, exc. Maquinària i equips 1.918,1 1.955,2 -37,1 98,1
Fabricació productes informàtics, electrònics i òptics 2.340,4 4.820,0 -2.479,6 48,6
Fabricació materials i equips elèctrics 3.373,7 4.227,1 -853,5 79,8
Fabricació maquinària i equips ncaa 4.515,3 5.506,5 -991,2 82,0
Fabricació vehicles motor, remolcs i semiremolcs 10.913,9 14.226,0 -3.312,1 76,7
Fabricació altres materials de transport 713,0 1.197,9 -484,9 59,5
Fabricació mobles 562,9 966,6 -403,7 58,2
Indústries manufactureres diverses 1.660,2 2.831,2 -1.171,0 58,6
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,0 0,0 0,0 :
Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 501,9 517,4 -15,6 97,0
Recollida i tractament d'aigües residuals 0,1 0,0 0,1 :
Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 501,8 517,4 -15,6 97,0
Informació i comunicacions 352,8 167,7 185,1 210,3
Edició 342,5 140,7 201,9 243,5
Activ. cinematografia, vídeo i programes de tv; activ d'enregistrament de so i edició musical 10,3 27,1 -16,8 38,0
Activitats professionals, científiques i tècniques 0,1 0,7 -0,6 8,1
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 0,0 0,6 -0,5 4,5
Altres activ. professionals, científiques i tècniques 0,0 0,1 -0,1 24,4
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 37,4 14,5 22,9 258,4
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 32,9 8,7 24,2 377,8
Activitats biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 4,5 5,8 -1,3 78,0
Altres serveis
Altres activitats de serveis personals 0,0_ 0,0_ 0,0 0,4
No classificats en altres apartats 1.063,3_ 80,5_ 982,8_ 1.321,3
Total 73.938,0_ 92.643,1_ -18.705,2 79,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/376/2019