Saltar al contingut principal

Índex de preus percebuts agraris (IPPA). Metodologia

  Definició de conceptes

  Índex de preus percebuts agraris (IPPA)
  Indicador que mesura l'evolució dels preus de mercat dels productes agraris des de l'òptica del productor. Es consideren els preus de sortida d'explotació, sense comptar les despeses de transport ni de comercialització ni tampoc els impostos i taxes que corresponen a la venda per part del pagès.
  Preu
  Valor de mercat d'un bé o d'un servei expressat en termes monetaris.

  Aspectes metodològics

  A partir dels preus percebuts pel pagès (mensuals i anuals), i aplicant la fòrmula de Laspeyres, s'elaboren els Índexs de Preus Percebuts Agraris (IPPA) amb base a l'any 2010.

  L'IPPA mesura l'evolució del nivell de preus que perceben els agricultors i ramaders per la venda dels productes agraris.

  De la mateixa manera que l'estadística de preus percebuts, l'última base treballada ha estat la de l'any base 2005 i el seu període de vigència ha estat des del 2005 al 2015. El canvi de base que ara es presenta, any base 2010, pretén adaptar-se als canvis de l'agricultura dels últims anys.

  Aquests índexs són perfectament comparables amb els elaborats pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) ja que s'aplica la mateixa metodologia i les ponderacions utilitzades a Catalunya són les utilitzades també pel MAPAMA en aquest territori. L'única excepció la constitueixen els productes forestals, que el MAPAMA inclou.

  La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".