Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions

Índex de preus industrials (IPRI). Mitjanes anuals. 2016-2020 Per seccions i divisions (CCAE-09)
2016 2017 2018 2019 2020
Indústries extractives 100,0 100,1 101,9 101,1 101,8
Indústries manufactureres 98,6 101,4 103,6 104,0 102,9
productes alimentaris 98,7 100,7 100,3 102,7 105,5
fabricació de begudes 100,6 102,6 106,0 105,6 107,2
indústries tèxtils 100,1 100,7 101,1 101,3 101,6
confecció peces vestir 100,4 100,7 101,1 101,4 101,6
fusta i del suro, ex. mobles; cistelleria i esparteria 101,2 101,7 103,4 106,1 106,5
indústries del paper 99,1 100,4 102,6 103,3 103,0
arts gràfiques i rep. suports enregistrats 103,3 104,9 108,5 110,3 111,4
indústries químiques 97,3 100,4 103,9 100,8 95,4
fabricació de productes farmacèutics 100,4 101,3 102,4 104,2 105,5
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 99,7 100,1 100,9 101,4 101,4
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 99,8 100,8 101,9 103,9 105,2
metal·lúrgia; fab. de prod. bàsics ferro, acer i ferroaliatges 97,5 109,3 115,1 112,0 108,7
fabricació de productes metàl·lics, exc. maquinària i equips 100,0 103,0 103,7 104,5 104,4
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 100,2 101,1 101,5 101,4 101,8
fabricació de materials i equips elèctrics 99,2 100,1 100,0 99,6 99,8
fabricació de maquinària i equips ncaa 100,8 101,2 102,3 103,6 103,8
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 99,9 100,5 102,1 102,6 103,3
fabricació d'altres materials de transport 103,4 102,6 103,4 105,6 106,3
fabricació de mobles 100,8 102,0 102,8 104,1 104,9
indústries manufactureres diverses 97,1 96,6 98,0 100,0 101,7
reparació i instal·lació de maquinària i equips 100,6 101,0 101,3 101,6 101,2
Energia elèctrica i gas 85,7 96,3 102,0 102,3 93,8
Subministrament d'aigua (1) 100,5 100,4 101,5 101,4 102,2
IPRI Catalunya 96,4 100,5 103,3 103,6 101,6
IPRI Espanya 96,9 101,1 104,1 103,6 99,2
Unitats: Índex (base 2015=100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Índex de preus industrials de l'INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.