Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Ocupació agrària assalariada
Activitat de persones diferents del titular o dels membres de la família, que treballen a canvi d'una contraprestació en diners, en espècie o en les dues coses, ja sigui de forma contínua (assalariat fix) o eventual (de forma esporàdica o per temporades).
Ocupació agrària familiar
Activitat del titular, el seu cònjuge o els altres membres de la família, sempre que facin treballs agraris per a l'explotació, ja sigui de forma contínua o eventual i que rebin o no diners a canvi.
Sector agrari
Conjunt d'explotacions agrícoles, ramaderes, forestals i mixtes.
Unitat de treball any (UTA)
Volum d'activitat que duu a terme una persona a temps complet durant un any. Equival a 228 jornades completes o més, tant per al treball assalariat com no assalariat. Una jornada parcial s'ha computat com la meitat d'una de completa. Les jornades eventuals s'han computat com a completes.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".