Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Preu corrent
Mesura econòmica d'una variable en un moment concret i que reflecteix els creixements deguts a la variació real i a la variació de preus.
Producció agrària
Quantitat de béns i serveis produïts pel sector agrari (producció total) que poden anar destinats al mateix sector agrari (reocupació) o fora del sector (producció final agrària). La valoració es fa d'acord amb la mitjana ponderada anual dels preus percebuts de cada producte.

Aspectes metodològics

Des de l'any 2000 s'han de presentar els Comptes Econòmics de l'Agricultura (CEA) de Catalunya en el marc de la metodologia del Sistema Europeu de Comptes Econòmics Integrats (SEC 1995 fins el 2013 i SEC 2010 a partir del 2014 inclòs) de l'Oficina Estadística de les Comunitats Europees (EUROSTAT).

El valor de la producció és a preus bàsics, i s'obté com a resultat d'afegir al preu que rep el productor les subvencions al producte netes d'impostos. Això suposa que part de les subvencions d'explotació de la metodologia anterior s'incorporen a la valoració de la producció final agrària (a preus bàsics), i la resta s'assigna a Altres subvencions.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".