Saltar al contingut principal

Aspectes metodològics

La Unió Europea fixa que els estats membres realitzaran estadístiques semestrals relatives al nombre d'efectius de bestiar boví, ja sigui mitjançant enquestes o a partir de fonts administratives de qualitat contrastada.

Fins a l'any 2011 la tècnica utilitzada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) ha estat l'enquesta als titulars de les explotacions ramaderes, però a partir d'aquest any s'acorda substituir-les per la utilització de registres administratius, concretament el Registre general d'identificació individual d'animals (RIIA) i el Registre general de moviment de bestiar (REMO). Aquesta decisió es pren de forma conjunta per a tot l'Estat després de comprovar que la informació estadística que proporcionen té una qualitat i fiabilitat igual o superior a la de les enquestes. Aquest canvi metodològic representa un important avenç en simplificació administrativa, una reducció de costos i una millora significativa en la qualitat dels resultats.

Cal tenir en compte, però, que aquesta millora metodològica provoca un salt en la sèrie històrica de dades, que és més important quan més desagregades són les dades. Per aquesta raó, els resultats de l'any 2011 i anteriors desagregats per categories d'animals no es poden comparar amb els dels anys posteriors, ja que les variacions observades són degudes al canvi metodològic i no a diferències reals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".