Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Broiler
Pollastre o polla d'engreix que es cria per a aprofitar-ne la carn.

Aspectes metodològics

Les dades de macromagnituds, superfície, maquinària i caps de bestiar, així com les de producció agrícola, ramadera i forestal , que s'actualitzen cada any, procedeixen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació .

L'Enquesta de sacrifici de bestiar en escorxadors té l'objectiu d'obtenir informació de l'evolució de la producció càrnia a Catalunya per espècies i tipologia d'animals. La informació s'obté mensualment per les principals espècies ramaderes: boví, porcí, cabrum, aviram, conills o equí.

Amb caràcter anual també es duu a terme una enquesta complementària sobre el sacrifici del bestiar en escorxadors de l'any anterior que no va ser objecte de l'enquesta mensual.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".