Saltar al contingut principal

Producció de fusta i llenya. Per titularitat. Províncies

Producció de fusta i llenya. 2019 Per titularitat. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Producció de fusta (metres cúbics amb escorça) 271.864 262.144 133.662 27.537 695.207
Generalitat de Catalunya 5.346 0 5.968 0 11.314
coníferes (resinoses) 5.203 0 5.168 0 10.371
planifolis (frondoses) 143 0 800 0 943
Entitats locals 5.735 10.440 51.265 0 67.440
coníferes (resinoses) 5.482 10.048 51.265 0 66.795
planifolis (frondoses) 253 392 0 0 645
Propietat privada (1) 260.783 251.704 76.429 27.537 616.453
coníferes (resinoses) 250.929 216.332 75.136 27.537 569.934
planifolis (frondoses) 9.854 35.372 1.293 0 46.519
Producció de llenya (tones) 95.657 107.988 23.615 14.159 241.419
Generalitat de Catalunya 0 0 0 0 0
coníferes (resinoses) 0 0 0 0 0
planifolis (frondoses) 0 0 0 0 0
Entitats locals 0 0 950 0 950
coníferes (resinoses) 0 0 0 0 0
planifolis (frondoses) 0 0 950 0 950
Propietat privada (1) 95.657 107.988 22.665 14.159 240.469
coníferes (resinoses) 8.302 11.695 3.189 3.746 26.932
planifolis (frondoses) 87.355 96.293 19.476 10.413 213.537
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció general d'ecosistemes forestals i gestió del medi.
(1) Dades referides als aprofitaments autoritzats.