Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Aqüicultura
Cultiu d'organismes aqüícoles bé en el medi natural en què es troben, bé en instal·lacions adaptades a controlar les variables físiques i biològiques de l'aigua per tal d'optimar la producció en el medi aquós.

Aspectes metodològics

Les dades referents al sector de la pesca i l'aqüicultura provenen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. El Departament planifica les línies de foment del sector pesquer i aqüícola, gestiona els programes d'ajut i comercialització de la pesca i l'aqüicultura, i executa els plans relatius als recursos marins. També coordina les relacions amb les confraries de pescadors i d'altres organitzacions del sector a Catalunya. Pel que fa a la flota pesquera, el Departament gestiona les autoritzacions de nova construcció, modernització i canvis de base dels vaixells de pesca.

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".