Saltar al contingut principal

Principals resultats. Per agrupacions d'activitat

Sector indústria. Principals resultats. 2017 Per agrupacions d'activitat CCAE-2009
Indústries extractives Indústries manufac- tureres Prod. i distr. energia elèctrica i gas Subm. aigua, sanej. i gestió residus Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Establiments (nombre) 198 33.457 1.614 1.074 36.343 200.826 18,10
Persones ocupades (nombre) 3.432 428.090 5.309 32.332 469.163 2.145.753 21,86
Ingressos d'explotació 5.705.441 117.896.118 14.396.073 4.317.517 142.315.149 : :
Volum de negoci 5.508.548 115.150.301 14.121.146 4.045.846 138.825.841 618.003.012 22,46
Vendes netes de productes 4.614.567 98.113.187 2.874.580 1.880.046 107.482.380 476.174.769 22,57
Vendes netes de mercaderies 795.451 11.123.138 9.324.163 220.187 21.462.939 94.851.132 22,63
Prestacions de serveis 98.530 5.913.976 1.922.403 1.945.613 9.880.522 46.977.111 21,03
Treballs realitzats per a l'actiu 24.184 470.163 53.734 45.309 593.390 2.188.406 27,12
Subvencions a l'explotació 11.844 151.902 76.968 92.003 332.717 2.675.636 12,44
Resta d'ingressos d'explotació 160.865 2.123.753 144.225 134.358 2.563.201 : :
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 34.987 399.046 8.006 9.033 451.072 : :
Variació existències productes acabats i en curs 17.182 488.003 15.747 3.927 524.859 2.919.508 17,98
Despeses d'explotació 5.457.865 112.297.818 13.568.401 3.961.984 135.286.068 : :
Consum de mercaderies 774.368 8.836.206 5.999.228 103.712 15.713.514 : :
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.680.804 59.362.080 1.539.390 905.918 65.488.192 : :
Treballs realitzats per altres empreses 14.660 4.085.137 3.226.263 480.770 7.806.830 : :
Despeses de personal 190.651 16.821.459 410.211 1.173.821 18.596.142 76.866.246 24,19
Sous i salaris 142.672 13.115.645 304.404 879.334 14.442.055 59.054.720 24,46
Càrregues socials i altres despeses de personal 47.979 3.705.813 105.807 294.488 4.154.087 17.811.526 23,32
Despeses en serveis exteriors 550.498 18.485.058 986.297 866.728 20.888.581 80.709.390 25,88
Dotacions per a amortitzacions 162.961 3.443.243 815.524 284.686 4.706.414 : :
Resta de despeses d'explotació 83.923 1.264.632 591.489 146.350 2.086.394 : :
Inversió bruta en actius materials 167.428 4.062.394 441.289 162.797 4.833.908 23.770.613 20,34
Inversió bruta en actius intangibles 1.979 838.703 56.448 83.033 980.163 2.598.227 37,72
Resultat de l'exercici 240.418 5.249.043 754.623 264.417 6.508.501 : :
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: La secció d'indústries extractives inclou la divisió 19, refinació de petroli, tot i que segons la CCAE-2009 pertany a la secció indústries manufactureres.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/474