Saltar al contingut principal

Principals resultats. Per agrupacions d'activitat

Sector indústria. Principals resultats. 2018 Per agrupacions d'activitat CCAE-2009
Indústries extractives Indústries manufac- tureres Prod. i distr. energia elèctrica i gas Subm. aigua, sanej. i gestió residus Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Establiments (nombre) 209 34.907 1.653 1.152 37.921 209.502 18,10
Persones ocupades (nombre) 3.484 446.676 5.636 32.116 487.912 2.221.628 21,96
Ingressos d'explotació 6.706.609 124.238.224 15.585.483 4.232.345 150.762.661 : :
Volum de negoci 6.496.589 121.338.216 15.196.464 3.975.878 147.007.147 657.218.953 22,37
Vendes netes de productes 5.377.715 102.820.046 3.088.210 1.795.816 113.081.787 506.570.156 22,32
Vendes netes de mercaderies 1.008.093 12.108.349 10.110.739 215.629 23.442.810 101.977.309 22,99
Prestacions de serveis 110.780 6.409.822 1.997.515 1.964.433 10.482.550 48.671.488 21,54
Treballs realitzats per a l'actiu 19.164 614.131 55.198 58.418 746.911 2.311.457 32,31
Subvencions a l'explotació 14.971 176.009 77.873 64.428 333.281 2.866.672 11,63
Resta d'ingressos d'explotació 175.886 2.109.867 255.947 133.621 2.675.321 : :
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 53.455 454.336 6.379 1.651 515.821 : :
Variació existències productes acabats i en curs 15.982 471.198 11.337 -4.255 494.262 3.933.145 12,57
Despeses d'explotació 6.470.637 118.478.298 15.003.433 3.946.193 143.898.561 : :
Consum de mercaderies 991.806 9.688.367 6.709.677 74.125 17.463.975 : :
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.415.301 61.685.307 1.588.052 908.349 68.597.009 : :
Treballs realitzats per altres empreses 27.210 4.427.813 3.191.859 502.973 8.149.855 : :
Despeses de personal 196.589 18.021.333 466.651 1.214.780 19.899.353 81.501.519 24,42
Sous i salaris 147.516 14.032.669 339.068 908.687 15.427.940 62.556.827 24,66
Càrregues socials i altres despeses de personal 49.073 3.988.664 127.583 306.093 4.471.413 18.944.691 23,60
Despeses en serveis exteriors 611.842 19.951.125 1.129.418 832.567 22.524.952 86.887.219 25,92
Dotacions per a amortitzacions 169.383 3.680.389 830.495 303.065 4.983.332 : :
Resta de despeses d'explotació 58.506 1.023.963 1.087.281 110.335 2.280.085 : :
Inversió bruta en actius materials 157.785 4.172.678 517.757 172.185 5.020.405 25.633.555 19,59
Inversió bruta en actius intangibles 6.232 791.676 64.589 69.657 932.154 2.704.787 34,46
Resultat de l'exercici 208.988 5.495.069 1.066.689 468.587 7.239.333 : :
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: La secció d'indústries extractives inclou la divisió 19, refinació de petroli, tot i que segons la CCAE-2009 pertany a la secció indústries manufactureres.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/474