Saltar al contingut principal

Sector energètic. Principals resultats

Balanç energètic. 2019 Principals resultats
Producció d'energia primària Saldo (1) import./ export. Consum d'energia primària Transfor- mació d'energia Consums propis sector energètic Pèrdues transport i distribució Usos no energ. Consum final d'energia
Lignit 0,0 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8
Altres carbons 0,0 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 12,6 20,7
Petroli brut 35,8 8.362,3 8.398,1 -8.398,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Gasos liquats del petroli (2) 0,0 941,6 941,6 209,6 0,0 0,0 983,7 167,5
Prod. petrolífers lleugers 0,0 1.673,9 1.673,9 1.322,8 0,0 0,0 2.047,5 949,2
Prod. petrolífers mitjans 0,0 2.059,8 2.059,8 3.670,7 0,0 0,0 0,0 5.730,5
Prod. petrolífers pesants 0,0 -762,3 -762,3 1.028,2 13,7 0,0 170,9 81,3
Altres prod. Petrolífers (3) 0,0 -726,4 -726,4 1.007,9 0,0 0,0 17,9 263,6
Gas natural 0,7 5.821,2 5.821,9 -2.425,0 432,8 18,2 0,0 2.945,9
Energia nuclear (4) 6.220,4 0,0 6.220,4 -6.220,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Energ. Hidroelèctrica (5) 303,4 0,0 303,4 -303,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Energia eòlica (5) 271,1 0,0 271,1 -271,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Energ. solar fotovoltaica (5) 38,8 0,0 38,8 -38,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Energia elèctrica (6) 0,0 123,9 123,9 4.072,5 229,6 342,0 0,0 3.624,8
Biomassa (7) 457,5 246,8 704,3 -176,5 0,0 0,0 0,0 527,8
Energia solar tèrmica 33,0 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0
Residus no renovables (8) 138,0 0,0 138,0 -33,1 6,7 0,0 0,0 98,2
Total (9) 7.507,4 17.863,8 25.371,2 -5.579,4 1.751,8 360,2 3.233,1 14.446,7
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
(1) Inclou la variació dels estocs ("-" per als augments i "+" per a les disminucions) i també els lliuraments a vaixells nacionals i estrangers dedicats al transport marítim internacional, considerats com a búnquers (amb signe "-").
(2) S'inclou el propà, el butà i altres gasos derivats del petroli (fonamentalment gas de refineria).
(3) S'hi inclou el coc de petroli.
(4) Producció bruta d'energia elèctrica de les centrals nuclears mesurada en termes d'energia física (2.530 kcal/kWh).
(5) Producció bruta d'energia elèctrica de les centrals hidràuliques, eòliques i fotovoltaiques mesurada en termes d'energia física (860 kcal/kWh).
(6) Saldo dels intercanvis elèctrics entre Catalunya i la resta d'Espanya i l'estranger, mesurat en equivalent al consum (860 kcal/kWh).
(7) S'hi inclou la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus sòlids urbans, els biocombustibles i el biogàs.
(8) S'hi inclou els residus industrials no renovables (hidrogen, gasos de procés,...).
(9) La producció d'energia primària i el consum d'energia primària es mesuren en termes d'energia física.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/498