Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Consum de bombament
Quantitat d'energia consumida en l'etapa de bombament.
Consums auxiliars
Quantitat d'energia pròpia de les centrals de producció d'energia elèctrica.
Producció bruta d'electricitat
Quantitat d'energia elèctrica mesurada en borns de generador. Inclou els consums auxiliars.
Producció disponible d'electricitat
Quantitat neta produïda menys el consum de bombament.
Producció neta d'electricitat
Quantitat bruta produïda menys els consums auxiliars.

Aspectes metodològics

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) és l'entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d'elaborar i dur a terme la política energètica catalana, especialment en el camp de la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables.

L'ICAEN actua en molts àmbits del món energètic i, entre d'altres funcions, és qui elabora les estadístiques energètiques de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".