Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Mineria
Activitat industrial consistent en l'extracció selectiva, mitjançant l'aplicació de tècnica minera i l'ús d'explosius, de substàncies i minerals existents en l'escorça terrestre, de forma que sigui econòmicament rentable. En sentit ampli, el terme mineria inclou, a més de les operacions soterrànies i a cel obert, les que es produeixin en el tractament de substàncies minerals extretes, com les de trituració, la separació per mides, el rentat, la concentració, etc. amb l'objectiu de condicionar aquestes substàncies per a la seva venda i transformació, així com els treballs que requereixin l'aplicació de tècnica minera o l'ús d'explosius.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".