Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Despesa declarada total
Despesa declarada en concepte del cost del viatge, de l'allotjament i de les altres despeses produïdes durant el viatge.
Turista
Persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Aspectes metodològics

L'estadística sobre els viatges dels turistes estrangers té com a objectiu quantificar i caracteritzar els fluxos d'entrada de visitants a Catalunya, així com conèixer la despesa turística declarada.

Les dades s'obtenen a partir de l'Enquesta de Despesa Turística (Egatur), responsabilitat de l'Institut d'Estudis Turístics (IET). A partir de les bases de dades d'accés restringit facilitades per l'IET, l'Idescat amplia els resultats amb una major desagregació de les variables per a Catalunya. Proporciona informació anual de la despesa total, la despesa per persona-viatge i la despesa per persona-dia-viatge declarada pel turista.

Egatur és una enquesta contínua de periodicitat mensual que es realitza mitjançant una entrevista personal per un mostreig aleatori estratificat per país de residència, vies d'accés i punts fronterers. És la font estadística bàsica per a l'anàlisi de la despesa i del comportament turístic dels visitants (turistes i excursionistes) no residents a Espanya que accedeixen al país per carretera o aeroport. Està directament lligada a l'Enquesta de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) , ja que proveeix el suport tècnic de camp, l'organització, el mètode de control i el marc d'elevació de l'enquesta de despesa.

El març del 2009 l'Idescat ha aplicat la nova metodologia d'estimació. Les dades dels anys 2006, 2007 i 2008 han estat revisades atès que les dades de Frontur incorporen canvis metodològics. Aquests canvis milloren les estimacions de les dades de viatgers que accedeixen a Espanya per port i per carretera (autobusos). La resta de les vies d'accés (aeroport, tren i carretera vehicles lleugers) no estan afectades pels canvis.

L'any 2013 es modifiquen les dades de despesa turística per una revisió històrica de la sèrie d'EGATUR de l'IET.

Al gener del 2014 l'IET incorpora a l'estadística de Frontur la via d'accés amb creuer i amplia la cobertura dels viatgers que venen a Catalunya. Això implica que es considerin els viatgers internacionals en trànsit (és a dir, aquells que una vegada arriben a port continuen el viatge al creuer). Pel que fa als trens, s'han redissenyat els fluxos de ferrocarrils amb França, apareix de manera molt rellevant l'alta velocitat i s'han suprimit els antics trajectes existents.

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".