Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Ferrocarril
Mitjà de transport en el qual els vehicles circulen per un camí de rodolament fix, que els serveix de sustentació i guia.
Mercaderia general
Bé envasat en unitats de càrrega (sacs, bidons, caixes, etc.) o en unitats que poden ser comptades.

Aspectes metodològics

L'apartat de ferrocarril presenta dades de Renfe i dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

L'1 de gener de 2005, RENFE Es configura com una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Foment.

RENFE es va repartir entre dues empreses: Renfe Operadora, que opera el material i els serveis ferroviaris i Adif, que administra les infraestructures ferroviàries.

Els bitllets expedits de llarg recorregut no corresponen al nombre de viatgers que han utilitzat aquest mitjà de transport, perquè s'hi comptabilitzen no únicament els bitllets expedits amb origen i destinació a estacions catalanes, sinó també els que es venen a Catalunya corresponents a estacions no catalanes. Les dades de mercaderies es refereixen a les facturades a estacions de Catalunya, i a més no es comptabilitzen les tones transportades per els operadors privats.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) és una empresa pública que opera en els sectors de transport, turisme i muntanya, amb la finalitat de contribuir a la millora de la mobilitat i del lleure a Catalunya. FGC gestiona els recursos i les infraestructures que li han estat assignats i aquells altres que genera, amb criteris d'eficàcia, respecte a la Llei i optimització de la seva rendibilitat econòmica i social.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".